www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Μικροβαλτινές ειδήσεις, από το Βιβλίο Συμβάντων του Αστυνομικού Τμήματος (1957-1971) Εκτύπωση
Παρασκευή, 07 Απρίλιος 2017 03:16

mikeid10etias50 1- Τὴν 27ην Ἰουλίου 1957 καὶ ὥραν 10π.μ. παρουσιάσθη ἐνώπιόν μας ὁ Ν.Θ. τοῦ Ἰ. κάτοικος Μικροβάλτου καὶ ἀνέφερεν ὅτι ἀπὸ τῆς 22.7.1957 εὑρίσκεται εἰς χεῖρας του ὄνος θήλης χρώματος Σταχτῆ, ἡλικίας 5 ἐτῶν, ἀκολουθείσας ἐκ Σερβίων τὸν ἄρρενα ὄνον του (!).

- Σήμερον 22.7.1960 καὶ περὶ ὥραν 10.00 παρουσιασθεῖσα ἐν τῷ Καταστήματι ἡ Κ. σύζ. Δ. Κ. τὸ γένος Κ. Σ. καὶ τῆς Ὄ. ἐτῶν 41, ἐκ Μικροβάλτου, μήτηρ 5 τέκνων, ἐξ ὧν 3 ἄρρενα καὶ δύο θήλεα, διεμαρτυρήθη κατὰ τῆς Β. σύζ. Ἀ. Θ. τὸ γένος Τ. Κ. καὶ τῆς Αι. ἐτῶν 39, ἐκ Μικροβάλτου, μήτηρ 5 τέκνων ἐξ ὧν 1 ἄρρεν καὶ 4 θήλεα, διότι αὕτη ἐπὶ 4/μερον ὕδρευεν εἰς τὸν κῆπον της χωρὶς νὰ δώσῃ καὶ εἰς ἕτερον. Ἐκλήθη καὶ αὕτη ἀμέσως εἰς τὸ Κατάστημα καὶ διευθετήθη ἡ μεταξὺ τούτων διαφορά.

- Τὴν 13ην Αὐγούστου 1964 ἐμυνήθη ὁ Π. Ν. τοῦ Ἀ. καὶ τῆς Μ., ἐτῶν 33, ἐκ Μικροβάλτου, ὁδηγὸς αὐτοκινήτου διότι σήμερον καὶ περὶ ὥραν 14.40 ἐν τῇ θέσει Μπιστεριὰ Τρανοβάλτου κατελήφθη νὰ ὁδηγῇ Φορτωτήν, χωρὶς νὰ κέκτηται τὴν κατὰ νόμον εἰδικὴν ἄδειαν χειριστοῦ Μηχανημάτων ἔργων. Ἐπίσης ἐμυνήθη ὁ Χ. Ἰ. τοῦ Σ., κάτοικος Τρανοβάλτου, διότι ἰδιοκτήτης τυγχάνων τοῦ ὡς ἄνω Φορτωτὴ ἐκ προθέσεως ἐπέτρεψεν τὴν διεύθυνσιν τούτου εἰς τὸν Π., μὴ κεκτημένον εἰδικὴν ἄδειαν. Εἰς παρατήρησιν ἡ ὁποία τοῦ ἐγένετο οὗτος ἀπήντησεν, «Ἰγὼ ξέρου καλὰ ὅτ’ ἰργάζουμι χουρὶς νἄχου τοὺ δίπλουμα. Ἀλλὰ ἔχω στοὺ σπίτι μ’ τέσσιρα πιδγιά. Ἂμα σταματήσου νὰ δλεύω, αὐτάϊα θὰ πνάσν κι θὰ ποῦν τοὺ ψουμὶ ψουμάκ’. Ὕστιρα θὰ τὰ φέρου σὶ σᾶς ἰκεῖα κάτ’ σν ἀστυνουμία, γιὰ νὰ τὰ ταΐστι. Ἂν σᾶς ἀρέζ’. Τὶ λές τώρα. Νὰ δλεύου χουρὶς δίπλουμα ἢ νὰ μὴ δλεύου;»

- Παρουσιασθεὶς σήμερον 30.6.1965 καὶ περὶ ὥραν 18.40 ὁ Π. Ν. τοῦ Δ. καὶ τῆς Π., ἐτῶν 51, κάτοικος Μικροβάλτου, διετύπωσε παράπονα κατὰ τῶν 1. Τ. Χ. τοῦ Γ., ἐτῶν 20, καὶ 2. Τ. Ἀ. τοῦ Δ., ἐτῶν 20 ἁπάντων κατοίκων Μικροβάλτου, διότι σήμερον ἐν τῇ θέσει Ἁγίου Γεωργίου Μικροβάλτου, ἄνευ λόγου καὶ αἰτίας ἐκακοποίησαν τὸν ἀνήλικον υἱόν τοῦ παραπονεθέντος ὀνόματι Δ. ἐτῶν 15.

Τὴν 6.7.1965 καὶ περὶ ὥραν 1.00 ἐκλήθησαν οἱ Τ. Χ. τοῦ Γ., ἐτῶν 20, καὶ Τ. Ἀ. τοῦ Δ. ἐτῶν 20, καὶ ἐδήλωσαν ὅτι ψευδῶς διεμαρτυρήθη ὁ Π. Ν. τοῦ Δ. ὅτι ἐκακοποίησαν τὸν υἱόν αὐτοῦ Δ. ἐτῶν 15, ἡ δὲ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ Π. Ν. παρηνώχλει τὸν ἡμίονον τοῦ Τ. Χ., παρ’ οὗ καὶ παρετηρήθη διατὶ ἐνοχλεῖ τὸ ζῶον. Πάντα τ’ ἄλλα τυγχάνουν ἀναληθῆ.

- Παρουσιασθεὶς σήμερον 21.4.1966 ἐνώπιόν μου ὁ Σ. Γ. τοῦ Ν. καὶ τῆς Ἰ., ἐτῶν 50 κάτοικος Μικροβάλτου, διετύπωσε παράπονα κατὰ τῆς Ἀ. Π. τοῦ Γ., ἐτῶν 39, ἐκ Μικροβάλτου, διότι κατὰ τὸ πλύσιμο τῶν ρούχων της τὰ ἀκάθαρτα νερὰ ρίχνει ἐντὸς τῆς αὐλῆς τοῦ παραπονεθέντος.

Κληθεῖσα ἡ Ἀ. Π. παρεδέχθη τὴν πρᾶξιν της καὶ ἐδήλωσε ὅτι ἄλλοτε δὲν θὰ ἐπαναληφθῆ.

- Σήμερον 23.5.1967 καὶ ὥραν 17.00 κατέλαβον ἐν Μικροβάλτῳ καὶ ἐντὸς τοῦ καφενείου τοῦ Ζαραβίγγα Γεωργίου τὸν Θ. Λ. τοῦ Π. ἐτῶν 15 νὰ χαρτοπαίζη, ἐκλήθη οὗτος εἰς τὸν Σταθμὸν καὶ τῷ ἐγένοντο αὐστηραὶ συστάσεις ὑποσχεθεὶς συμμόρφωσιν. Κληθεὶς τὴν 23.5.1967 ὁ πατήρ του Λ. Π., ἐτῶν 53, κάτοικος Μικροβάλτου καὶ τῷ ἐγένοντο αἱ δέουσαι συστάσεις, ὅπως μὴ ἐπιτρέπει εἰς τὸν υἱόν του νὰ σχολάζῃ εἰς τὰ καφενεῖα καὶ νὰ χαρτοπαίζῃ. Οὗτος ὑπεσχέθη συμμόρφωσιν.

- Σήμερον 2.1.1970 καὶ ὥραν 13.00 κατελήφθη ἐν Τρανοβάλτῳ ὁ Π. Ἀ. τοῦ Ε. ἐτῶν 29, κάτοικος Τρανοβάλτου, διατηρῶν Κουρεῖον νὰ μὴ ἔχει ἀναρτήσει πινακίδα ἐν αὐτῷ ἀναγράφουσαν τὸ εἶδος τοῦ καταστήματος. Ἐκλήθη οὗτος εἰς τὸν Σταθμὸν καὶ τῷ ἐγένετο σύστασις, ὑποσχεθεὶς συμμόρφωσιν.

- Σήμερον 10.2.1970 καὶ ὥραν 10.20 κατελήφθη ἐν Μικροβάλτῳ ὁ Π. Ε. τοῦ Ἀ. καὶ τῆς Ε. νὰ στερῆται ἀφοδευτηρίου εἰς τὸ διατηροῦν ἐνταῦθα καφενεῖον του.

Κληθεὶς ἐδήλωσεν ὅτι ἤρχισεν ἤδη τὴν διάνοιξιν τοῦ λάκκου πρὸς κατασκευήν του.

- Σήμερον 10.3.1970 καὶ ὥραν 10.00 κατελήφθη ἐν Μικροβάλτῳ ὁ χοῖρος τοῦ Τ. Ἰ. τοῦ Σ. καὶ τῆς Μ. νὰ κυκλοφορῆ ἀδεσπότως εἰς τοὺς δρόμους τοῦ χωρίου.

Κληθεὶς οὗτος ἐδήλωσεν, ὅτι διέφυγεν τῆς προσοχῆς ὁ χοῖρος δι’ ὃ καὶ ἐκυκλοφόρει εἰς τοὺς δρόμους ἀναζητούμενος παρὰ τούτου. Ἐγένοντο δὲ αὐστηραὶ συστάσεις, ὑποσχεθεὶς τὴν πλήρη συμμόρφωσιν.

- Ἐμφανισθεὶς σήμερον 29.4.1970 ὁ χωροφύλαξ Κ. Θ. τοῦ Β. μοὶ ἀνέφερεν ὅτι κατέλαβεν τὸν Κ. Ἀ. τοῦ Γ. καὶ τῆς Ἰ. ἐτῶν 41 κατοίκου Μικροβάλτου ἐγγάμου, ἐπαγγέλματος ἐργάτου νὰ ἔχη ἀπεριόριστα τὰ νερὰ τῆς κουζίνας τῆς οἰκίας του καὶ νὰ πίπτουν εἰς τὴν κεντρικὴν ὁδὸν τοῦ χωρίου Μικροβάλτου.

Κληθεὶς οὗτος ἐδήλωσεν ὅτι θὰ προβῆ εἰς τὴν κατασκευὴν βόθρου πρὸς διοχέτευσιν τῶν ἀκαθάρτων ἐν γένει ὑδάτων.

- Ἐμφανισθεὶς σήμερον 23.11.1970 ὁ χωροφύλαξ Κ. Θ. τοῦ Β. μοὶ ἀνέφερεν ὅτι κατέλαβεν ἐν Μικροβάλτῳ τὸν Μ. Β. τοῦ Ἀ. ἔγγαμον ἐτῶν 37 ἐργάτου νὰ ἔχη ἀδέσποτον τὸν χοῖρον του.

- Ἐμφανισθεὶς σήμερον 17.1.1971 καὶ ὥραν 10.30 π.μ. ὁ χωροφύλαξ Γ. Ἰ. τοῦ Ἠ. μοὶ ἀνέφερεν ὅτι κατέλαβεν τὴν Ἀ.Τ. σύζυγον Ἰ. ἐτῶν 63 νὰ ἔχῃ ἔξωθεν τῆς οἰκίας της συσωρευμένους διαφόρους κόπρους.

- Ἐμφανισθεὶς σήμερον 29.1.1971 ὁ χωροφύλαξ Γ. Ἰ. μοὶ ἀνέφερεν ὅτι κατέλαβεν ἐν Μικροβάλτῳ τὸν Τ. Ε. τοῦ Δ. καὶ τῆς Ἰ. γεν. τὸ ἔτος 1913 ἐπάγγελμα γεωργὸς, οὗτος κατελήφθη νὰ ἔχῃ ἀδέσποτον τὸν ποιμενικόν του κύνα.

Κληθεὶς οὗτος παρὰ τῆς ὑπηρεσίας μου τοῦ ἐγένετο ἡ πλέον αὐστηρὰ σύστασις.

- Ἐμφανισθεὶς σήμερον 24.2.1971 ὁ χωροφύλαξ Γ. Ἰ. μοὶ ἀνέφερεν ὅτι κατέλαβεν ἐνταῦθα τὸν Π. Ν. τοῦ Ἀ. ἐτῶν 41 ἐπαγγέλματος καφεπώλου νὰ ἔχη εἰς τὸ κατάστημά του δύο ἄτομα ἐν ὥρᾳ θείας λειτουργίας, δηλώσας ὅτι εἶχαν πηγαίνει γιὰ τὸ τηλέφωνο, δεδομένου ὅτι ἔχει στὸ κατάστημά του τὸ Κοινοτικὸν τηλέφωνο.

- Ἐμφανισθεὶς σήμερον 6.4.1971 ὁ χωροφύλαξ Κ. Θ. μοὶ ἀνέφερεν ὅτι κατέλαβεν ἐνταῦθα τὸν Κ. Ν. τοῦ Γ. καὶ τῆς Π. κάτοικος ὁμοίως ἐτῶν 51 ἔγγαμος ἐπαγγέλματος γεωργοῦ νὰ ἔχη ἀδέσποτον τὸν ποιμενικόν του κύνα.

Από το βιβλίο του π. Νικηφόρου Μανάδη «Μικροβάλτου Περιλειπόμενα…»

(mikrovalto.gr: Για ευνόητους λόγους αναγράφονται μόνο τα αρχικά των αναφερομένων στα συμβάντα) 

mikeid10etias50 1

mikeid10etias50 2mikeid10etias50 3

mikeid10etias50 4mikeid10etias50 5

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack