www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Πρόσκληση συµµετοχής στην Εµποροπανήγυρη Σερβίων 2018 Εκτύπωση
Δευτέρα, 10 Σεπτέμβριος 2018 00:19
panigserv26.9.1218Ο ∆ήµος Σερβίων - Βελβεντού στo πλαίσιo διοργάνωσης της ετήσιας Εµποροπανήγυρης Σερβίων 2018, που θα πραγµατοποιηθεί από τις 27 Σεπτεµβρίου έως 1 Οκτωβρίου στο χώρο της Εµποροπανήγυρης που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Kοινότητα Σερβίων,

...καλεί όσους ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στην ετήσια Εµποροπανήγυρη να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συµµετοχής µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδροµικά στα Πρωτόκολλο του ∆ήµου στη ∆ιεύθυνση: ∆ήµος Σερβίων - Βελβεντού, Πλατεία Ελευθερίας 1, 50500 Σέρβια µε την επισήµανση Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων για την Εµποροπανήγυρη ή µέσω εξουσιοδοτηµένου προσώπου όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 17η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 µ.µ.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Ν.4497/2017 ως εξής: α) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και ΚΑ∆ σχετικό µε τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εµπόριο, σε ποσοστό 70% των β) σε πωλητές βιοµηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών µε αντικείµενο εκµετάλλευσης άνθη, φυτά και µεταποιηµένα προϊόντα, 20% γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο πώλησης από τα επιτρεπόµενα στις αγορές του παρόντος.

Σε περίπτωση µη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθµός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθµό της (α) κατηγορίας.

Κάτοχοι αδειών για συγκεκριµένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν µε βάση προγενέστερο θεσµικό πλαίσιο, µπορούν να ζητούν τη συµµετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α΄.

Οι φορείς λειτουργίας µπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθµό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45, δηλαδή για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνηµάτων, χειροτεχνηµάτων, ειδών λαϊκής τέχνης. Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 δίδεται µία θέση ανά τέσσερα (4) µέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δηµιουργίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 45.

2. Στην Εµποροπανήγυρη Σερβίων µπορούν να συµµετάσχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας.

Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήµος µόνιµης κατοικίας των ενδιαφερόµενων πωλητών.

Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήµο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειµένου να συµµετέχει στις αγορές των δήµων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει:

α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,

β. βεβαίωση ταµειακής µηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρµόδια φορολογική αρχή,

γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,

δ. φωτοτυπία ∆ελτίου Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου κατά περίπτωση,

ε. άδεια διαµονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ

Για την υποβολή της αίτησης συµµετοχής το ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει :

1. α)Βεβαίωση ∆ραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας (εκδίδεται από το ∆ήµο µόνιµης κατοικίας)

β) άδεια υπαίθριου εµπορίου πωλητή επαγγελµατία λαϊκών αγορών µε αντικείµενο πώλησης από τα επιτρεπόµενα προϊόντα του κανονισµού λειτουργίας της εµποροπανήγυρης

γ) Άδεια υπαίθριου εµπορίου πωλητή παραγωγού λαϊκών αγορών µε αντικείµενο πώλησης από τα επιτρεπόµενα προϊόντα του κανονισµού λειτουργίας της εµποροπανήγυρης.

δ) Άδεια πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο πώλησης από τα επιτρεπόµενα προϊόντα του κανονισµού λειτουργίας της εµποροπανήγυρης.

ε) Κάτοχοι αδειών για συγκεκριµένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν µε βάση προγενέστερο θεσµικό πλαίσιο µε αντικείµενο πώλησης από τα επιτρεπόµενα προϊόντα του κανονισµού λειτουργίας της εµποροπανήγυρης .

στ) Επαγγελµατίες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης µε αντικείµενο πώλησης από τα επιτρεπόµενα προϊόντα του κανονισµού λειτουργίας της εµποροπανήγυρης .

ζ) Άδεια φυσικού προσώπου διάθεσης έργων τέχνης και λοιπά έργα πρωτότυπης αποκλειστικά δικής τους καλλιτεχνικής δηµιουργίας ή αδειούχους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (Κ.Α.Λ.Ο) για τη διάθεση αποκλειστικά έργων ιδίας παραγωγής των µελών τους (1 θέση ανά 4 µέλη)

3. Βιβλιάριο υγείας – πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων (Υ.Α.Υ1γ/Γ.Π./οικ35797/2012)

4. ∆ιπλότυπο είσπραξης για την καταβολή του τέλους (υποβάλλεται ΜΕΤΑ την ανάρτηση του καταλόγου συµµετεχόντων στο δηµοτικό κατάστηµα)

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της έγκρισης συµµετοχής είναι η βεβαίωση δηµοτικής ενηµερότητας από την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου Σερβίων – Βελβεντού (θα αναζητείται αυτεπάγγελτα). Θα εκδοθεί κατάλογος συµµετεχόντων στην εµποροπανήγυρη ο οποίος θα αναρτηθεί στο δηµοτικό κατάστηµα Σερβίων προκειµένου οι συµµετέχοντες να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του ∆ήµου και κατόπιν θα εκδοθεί η έγκριση συµµετοχής.

Την 19η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ηµέρα Τετάρτη 2018 και ώρα 12:00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ( Πλατεία Ελευθερίας 1 - αίθουσα συνεδριάσεων) η συνεδρίαση της Επιτροπής Εµποροπανήγυρης για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τη χορήγηση εγκρίσεων συµµετοχής στην Εµποροπανήγυρη και την απόδοση θέσεων στους συµµετέχοντες.

Η συνεδρίαση θα γίνει παρουσία των αιτούντων ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους.

Η συµµετοχή στην Εµποροπανήγυρη Σερβίων συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων της υπ΄αριθ.114/2018 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά την έγκριση κανονισµού λειτουργίας της η οποία θα βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Κοσµατόπουλος Αθανάσιος

panigserv26.9.1218

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΩ

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack