Εκτύπωση
dimarxeio servion 20Ο Δήμος Σερβίων διακηρύττει ότι την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. (λήξη  υποβολής των προσφορών), θα διεξαχθεί Ανοιχτή Ηλεκτρονική  Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  4412/2016,

...όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την Πράξη με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

Πρόκειται για έργο το οποίο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, β) ΠΡΑΣΙΝΟ και β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 194.728,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απολογιστικά και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη  με  αριθμό  θεώρησης  09/2010 (της πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Κοζάνης), όπως επικαιροποιήθηκε από  την Διεύθυνση Τεχνικών  Υπηρεσιών & Περ/ντος του Δήμου Σερβίων ανέρχεται  στο  ποσό των 195.967,74 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 243.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, και να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στον ειδικό – δημόσια προσβάσιμο – χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερβίων www.dservion.gr.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα ‘’ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ’’ της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία κατηγορίας Α2 τάξη και άνω ή Α1 τάξη και άνω με αναβάθμιση ορίων, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (σε ό,τι αφορά στις ημεδαπές επιχειρήσεις).

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με  ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (3.919,36 €) και  θα απευθύνεται προς το Δήμο Σερβίων. Η ισχύς της θα  είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή έως την 15/07/2021. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και από Ίδιους Πόρους του Δήμου.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περ/ντος του Δήμου Σερβίων, αρμόδιος υπάλληλος Παπαδόπουλος Μιχάλης (τηλ.: 2464350134 – Φαξ: 2464023172), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Σέρβια, 25/11/2020

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Ελευθερίου

ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΜΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 94012

ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ Α/Α ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

dimarxeio servion 20