Εκτύπωση

Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

Δήμος Κοζάνης: Η επίσημη ανακοίνωση για τους αντιδημάρχους και τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν

.

dhmarxeio-kozanhsΗ επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Κοζάνης σχετικά με τον ορισμό των νέων αντιδημάρχων και τις αρμοδιότητες που αναλαμβάμουν, έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 59 και 282, παρ 16 του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87τεύχος Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την κοινή Υπουργική απόφαση 6821/Γ5-908 (ΦΕΚ 715/τ’Β/ 12-06-2002) με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα της απογραφής της 18ης Μαρτίου του 2001, σύμφωνα με τα οποία οι Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κοζάνης έχουν συνολικό πληθυσμό εξήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (68.680) κατοίκων (α. Δημοτική Ενότητα Κοζάνης 47.451, β. Δημοτική Ενότητα Αιανής 3.816, γ. Δημοτική Ενότητα Δημητρίου Υψηλάντη 3.018, δ. Δημοτική Ενότητα Ελίμειας 6.429 και ε. Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου 7.966).

3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κοζάνης αποτελείται από πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε Αντιδημάρχους του Δήμου Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από 01/01/2013 μέχρι 31/08/2014, τους Δημοτικούς Συμβούλους:

  1. Καραπάτσιο Ευάγγελο του Παντελή  (χωρίς αντιμισθία).
  2. Κυριακίδη  Κωνσταντίνο του Δημητρίου
  3. Μπουμπόναρη Νικολέτα του Ιωάννη
  4. Παπαγεωργίου Ιωάννη  του Νικολάου
  5. Τζέλλο  Γεώργιο  του Νικολάου  (χωρίς αντιμισθία).
  6. Τσανακτσίδη  Ευστάθιο  του Γεωργίου
  7. Φλώρο  Μάρκο  του Χρήστου

και μεταβιβάζουμε σε αυτούς:

1. Στον Καραπάτσιο Ευάγγελο του Παντελή  τις αρμοδιότητες:

2. Στον Κυριακίδη Κωνσταντίνο του Δημητρίου  τις αρμοδιότητες:

3. Στην Μπουμπόναρη Νικολέτα του Ιωάννη  τις αρμοδιότητες:

Της εποπτείας και ευθύνης της Χωροταξίας και Πολεοδομίας και ιδίως:

4. Στον Παπαγεωργίου Ιωάννη του Νικολάου  τις αρμοδιότητες:

Της εποπτείας και ευθύνης της Καθαριότητας και Πράσινου και ιδίως:

5. Στον  Τζέλλο Γεώργιο του Νικολάου τις αρμοδιότητες

 Της εποπτείας και ευθύνης των οικονομικών υπηρεσιών και των  αντιστοίχων μονάδων του Δήμου και ιδίως:

6. Στον  Τσανακτσίδη Ευστάθιο του Γεωργίου  τις αρμοδιότητες:

7. Στον   Φλώρο Μάρκο του Χρήστου  τις αρμοδιότητες :