Εκτύπωση
dskoz66Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και (το Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019...

...και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), την Εγκ. 163/33282/29-05-2020 σύμφωνα με την οποία επισημαίνονται ότι για τη δια ζώσης σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και της παρ. 3 του άρθρου 14 της Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1704), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

Ανακοίνωση αποφάσεων που λήφθηκαν στις δια περιφοράς συνεδριάσεις (26-03-2020, 27-04-2020, 22-05-2020 και 01-06-2020), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).

 

                      

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.
Απάντηση επί της ερώτησης της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» για το σχεδιασμό και τη λήψη μέτρων ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολείων.
 1. 2.

Έγκριση υπογραφής Συμφώνου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια: κ. Σουλτάνα Βεντούλη, δημοτική σύμβουλος

 1. 3.

Υποβολή αιτήματος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την προκήρυξη της διεξαγωγής και της διενέργειας εκλογών για την Κοινότητα Ρυμνίου.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

 1. 4.

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες των τμημάτων συντήρησης και αυτεπιστασίας & κυκλοφοριακών παρεμβάσεων και Η/Μ έργων – Η/Φ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1. 5.

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας τριών (3) μηνών για τις ανάγκες του τμήματος πρασίνου και περιβαλλοντικής διαχείρισης της Δ/νσης Περιβάλλοντος   για δράσεις πυροπροστασίας

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1. 6.

Έγκριση Πρακτικού 5 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΩΝ ΤΣΕΠΗΣ

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1. 7.

Έγκριση Πρακτικών 6 και 7 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1. 8.

Έγκριση Πρακτικών 6,7 και 8 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1. 9.

Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης – Τροποποίησης Προϋπολογισμού χρήσης 2020

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1. 10.

Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.

Εισηγητής: κ. Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.

 1. 11.

Παραχώρηση σχολικών χώρων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ευκολίδης Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής.

 1. 12.

Κατανομή ποσού 299.350,30€ Β΄ δόσης έτους 2020 στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: κ. Σουλτάνα Βεντούλη, Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 1. 13.

Εξέταση αιτήματος σχετικά με την παραχώρηση χρήσης του γηπέδου Κάτω Κώμης στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Α.Ο.Τ.Κ.) “ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ”».

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 14.

«Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε   παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση εμβαδού 11.000 τ.μ και 12.000 τ.μ ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας που βρίσκεται στην κοινότητα Πετρανών»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 15.

Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε   παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση εμβαδού 10568,17 τ.μ και 12.000 τ.μ ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας που βρίσκεται στην κοινότητα Πετρανών

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 16.

Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε   παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση εμβαδού 11.000 τ.μ και 12.063 τ.μ ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας που βρίσκεται στην κοινότητα Πετρανών

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 17.

Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε   παραχωρούμενες κοινόχρηστες εκτάσεις εμβαδού 11.000 τ.μ και   10373,05 τ.μ   ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας που βρίσκεται στην κοινότητα Πετρανών

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 18.

Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε   παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση εμβαδού 11.000 τ.μ και 11718,49 τ.μ ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας που βρίσκεται στην κοινότητα Πετρανών

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 19.

Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε   παραχωρούμενες κοινόχρηστες εκτάσεις εμβαδού 11.000 τ.μ και   11802,19 τ.μ   ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας που βρίσκεται στην κοινότητα Πετρανών

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 20.

Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε   παραχωρούμενες κοινόχρηστες εκτάσεις εμβαδού 11.000 τ.μ και 12063 τ.μ ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας που βρίσκεται στην κοινότητα Πετρανών

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 21.

Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε   παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση εμβαδού 11.927,49τ.μ και 11.753,75 τ.μ ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας που βρίσκεται στην κοινότητα Πετρανών

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 22.

Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε   παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση εμβαδού 11.000 τ.μ ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας που βρίσκεται στην κοινότητα Πετρανών

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 23.

Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε   παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση εμβαδού 9656,58τ.μ και 12330,00 τ.μ ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας που βρίσκεται στην κοινότητα Πετρανών

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 24.

Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε   παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση εμβαδού 11.711,54 τ.μ ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας που βρίσκεται στην κοινότητα Πετρανών

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 25.

Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε   παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση εμβαδού 10719,01τ.μ ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας που βρίσκεται στην κοινότητα Σιδερών

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 26.

Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση 11286,97 τ.μ ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας που βρίσκεται στην κοινότητα Σιδερών

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 27.

Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε   παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση εμβαδού 61524,49 τ.μ ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας που βρίσκεται στην κοινότητα Βατερού

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 28.

Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε   παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση 55.797 τ.μ   ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας που βρίσκεται στην κοινότητα Κοίλων

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 29.

Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε   παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση εμβαδού 10598,67 τ.μ και ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας που βρίσκεται στην κοινότητα Σιδερών

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 30.

Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση εμβαδού 10.856 τ.μ ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας που βρίσκεται στην κοινότητα Σιδερών

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 31.

Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε   παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση εμβαδού 11.556,06 τ.μ και ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας που βρίσκεται στην κοινότητα Σιδερών

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 32.

Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε   παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση εμβαδού 11.000 τ.μ και 12.000 τ.μ ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας που βρίσκεται στην κοινότητα Πετρανών

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 33.

Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε   παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση εμβαδού 11.000 τ.μ και 12.000 τ.μ ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας που βρίσκεται στην κοινότητα Πετρανών

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 34.
Αιτήσεις - έγγραφα - Ανακοινώσεις

Στην δια ζώσης Συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, μπορούν να παραβρεθούν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων α) Κοίλων, β) Πετρανών, γ) Βατερού, δ) Κάτω Κώμης και ε) Σιδερών για θέματα που αφορούν τις Κοινότητές τους.

Η Συνεδρίαση μεταδίδεται διαδικτυακά.

 
     

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)

dskoz66