Διαγωνισμός για προμήθεια σκυροδέματος έτους 2012 Εκτύπωση
Τετάρτη, 17 Οκτώβριος 2012 02:20

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012/ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Διαγωνισμός για προμήθεια σκυροδέματος έτους 2012

.
dhmos_serbiwn_new_logotΟ Δήμαρχος Σερβίων - Βελβεντού διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012» για τις ανάγκες του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, προϋπολογισμού 24.975,15 € με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου και ώρα. 10:00 μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού. Πλατεία Ελευθερίας, 50500, Σέρβια, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€1.248,76), κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού. Πλατεία Ελευθερίας, 50500, Σέρβια, στο τηλέφωνο 2464350105, Γραφείο Προμηθειών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Βασίλειος ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΛΗΨΗ
1 pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
2 pdf ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
3 pdf ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
4 pdf ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ