Εκτύπωση

IMG 303399Η ετήσια εµποροπανήγυρη του ∆ήµου Σερβίων θα γίνει και φέτος στον καθορισµένο χώρο της πόλης «ΓΗΠΕ∆Ο - ΠΛΑΤΑΝΙΑ» από 26 Σεπτεµβρίου µέχρι και 30 Σεπτεµβρίου 2019.

Η δηµοπρασία για το Λούνα Παρκ θα γίνει στο χώρο της εµποροπανήγυρης την 17η Σεπτεµβρίου 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στην υπ. αριθ. 2/2019 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Σερβίων (Α∆Α: 7ΧΦΛ46ΜΓΗ5-ΞΡΕ).

Για τις θέσεις των πωλητών και τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος θα κατατεθούν αιτήσεις και δικαιολογητικά σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό της εµποροπανήγυρης και τη σχετική πρόσκληση συµµετοχής, µέχρι την Παρασκευή 20/09/2019.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24643 50117 (κ. Πιτένης Θεόδωρος) και για τις θέσεις στο τηλέφωνο 24645 00406 (κ. Γκαραβέλα Βασιλική)

Σέρβια, 6 Σεπτεµβρίου 2019

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

IMG 303399