Εκτύπωση

sypotaΣτην ακύρωση της υπ’ αριθμόν 99/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγορίου για ανάθεση της αποκομιδής απορριμμάτων για δύο έτη σε ιδιώτη, προχώρησε με την υπ’ αριθμόν 108201/13.7.2018 ΑΠΟΦΑΣΗ της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, λόγω της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σκεπτικό της, ιδιαίτερα σημαντικής, απόφασης που αποκαλύπτει η aftodioikisi.gr, «ακυρώνουμε την 99/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγορίου με θέμα «Ψήφιση κατεπείγοντος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Ζαγορίου», για παράβαση νόμου» καθώς:
Πρώτον: Ναι μεν «σύμφωνα και με την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 δόθηκε η δυνατότητα ανάθεσης μέρους των υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, σε ιδιώτες», αλλά «η ανάθεση δεν επιτρέπεται να εκτείνεται στο σύνολο των σχετικών αρμοδιοτήτων του δήμου, η δε αδυναμία εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων αυτών δεν επιτρέπεται να ανάγεται σε ευθύνη του αναθέτοντος τις σχετικές υπηρεσίες σε ιδιώτη δήμου (βλ. ενδεικτικά Ελ. Συν. Ζ΄ Κλιμάκιο Πράξη 307/2012, Τμήμα 7 Πράξη 223/2012)».


Δεύτερον: Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα το άρθρο 24 Ν.4479/17 «σαφώς προκύπτει ότι παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών να εκτιμήσουν τις οργανικές, υπηρεσιακές τους ανάγκες στο πεδίο των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και να προβούν στην κάλυψη των αναγκών αυτών, είτε με την υποβολή αιτημάτων πλήρωσης υφιστάμενων ήδη, κενών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές είτε με τροποποίηση των ΟΕΥ τους και πρόβλεψη νέων θέσεων, ενώ σαφώς ορίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κάλυψης των αντίστοιχων θέσεων, οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με ίδια μέσα», ο δήμος Ζαγορίου μέσω της Προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ «αιτήθηκε την πρόσληψη (σ.σ. μόνο) δύο (2) ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας και ενός (1) ατόμου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας».
Τρίτον: «Επειδή είναι υποχρέωση των Δήμων η ανανέωση των μηχανικών τους μέσων, εξάλλου το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1 με αριθμό πρωτοκόλλου 5132/23.2.2018 και ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ, καλεί τους Δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, η οποία έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση των τεχνικών υποδομών και κατ’ ακολουθία των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, στην κρινόμενη δε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο ανανέωσης του εξοπλισμού του Δήμου, στα πλαίσια του ως άνω Προγράμματος, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση των υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα (βλ. Ελ. Συν. Ζ΄ Κλιμάκιο Πράξη 222/2015)».

ΥΓ ΠΟΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ (  Ν.4483/17) ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ; 


Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

sypota