ΙΓ’. Ἁγίου Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κωνσταντίας Κύπρου (του π.Νικηφόρου) Εκτύπωση
Τρίτη, 12 Μάιος 2020 23:11

p nikiforosMignePG 43,449B

Ἰωσὴφ σὲ μακαρίζω!!!

Ἰωσήφ!

Μακαρίζω τὰ χέρια σου, ποὺ ὑπηρέτησαν καὶ ψηλάφησαν

τὰ ἀκόμη αἱμορραγοῦντα θεόσωμα χέρια καὶ πόδια τοῦ Ἰησοῦ.

Μακαρίζω τὰ χέρια σου, ποὺ προσήγγισαν τὴν αἱμοῤῥοοῦσα πλευρὰ τοῦ Θεοῦ.

Πρὶν ἀπὸ τὸν πιστό-ἄπιστο Θωμᾶ, καὶ ἐπαινουμένου περιέργου.

Μακαρίζω τὸ στόμα σου, ποὺ γέμισε ἀκόρεστα ἑνωθὲν τῷ στόματι Ἰησοῦ.

Ἐκεῖθεν γέμισε μὲ Πνεῦμα ἅγιο.

Μακαρίζω τὰ μάτια σου ποὺ προστέθηκαν στὰ μάτια τοῦ Ἰησοῦ,

καὶ ἐκεῖθεν μετέλαβαν τὸ ἀληθινὸ Φῶς.

Μακαρίζω τὸ πρόσωπό σου, ποὺ πλησίασε τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ.

Μακαρίζω τοὺς ὤμους σου, ποὺ βάστασαν τὸν βαστάζοντα τὰ πάντα!

Μακαρίζω τὴν κεφαλή σου, στὴν ὁποία προσήγγισε ὁ Ἰησοῦς, ἡ πάντων κεφαλή.

Μακαρίζω τὰ χέρια σου, στὰ ὁποῖα βάστασες τὸν παντοκράτορα.

Μακαρίζω Ἰωσὴφ καὶ Νικόδημον. Ξεπεράσατε τὰ Χερουβείμ.

Διότι στὸν ἑαυτό σας ὑψώσατε καὶ φέρατε τὸν Θεό,

καὶ γίνατε διάκονοι τοῦ Θεοῦ πρὶν ἀπὸ τὰ Ἑξαπτέρυγα,

ὄχι ἐπὶ τῶν πτερύγων, ἀλλὰ μὲ σινδόνα καλύψατε καὶ τιμήσατε.

Αὐτὸν ποὺ τρέμουν τὰ Χερουβείμ, τοῦτον φέρουν Ἰωσὴφ καὶ Νικόδημος

καὶ ξαφνιάζονται ὅλες οἱ τάξεις τῶν Ἀσωμάτων.

«Ἦλθε γὰρ Ἰωσὴφ καὶ Νικόδημος».

Ὥστε συνέδραμε καὶ πᾶς ὁ θεόδημος-θεολαὸς τῶν Ἀγγέλων!

Προφθάνουν τὰ Χερουβείμ, συντρέχουν τὰ Σεραφείμ,

συμβαστάζουν οἱ Θρόνοι, καλύπτουν τὰ Ἑξαπτέρυγα,

φρίττουν τὰ Πολυόμματα βλέποντας τὸν ἐν σαρκὶ Ἰησοῦν ἀόμματον,

συγκαλύπτουν οἱ Δυνάμεις, ψάλλουν οἱ Ἀρχές,

φρίττουν οἱ Τάξεις καὶ ἐξίστανται ὅλες οἱ στρατιὲς τῶν Μεταρσίων ταγμάτων

καὶ ἀποροῦν ἔκθαμβοι μέσα τους λέγοντας:

Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ φοβερὸς λόγος καὶ φόβος καὶ τρόμος καὶ τρόπος;

Τὶ εἶναι τοῦτο τὸ μεγάλο καὶ παράδοξο καὶ ἀκατάληπτο θέαμα;

Αὐτὸς ποὺ εἶναι ἐπάνω μαζὶ μὲ μᾶς τοὺς ἀσωμάτους

ὡς Θεὸς γυμνὸς καὶ μὴ βλεπόμενος,

ὁ ἴδιος εἶναι κάτω μὲ τοὺς θνητοὺς γυμνὸς καὶ εὐκολοβλεπόμενος!

Σαὐτὸν ποὺ παρίστανται μὲ εὐλάβεια τὰ Χερουβείμ,

τοῦτον Ἰωσὴφ καὶ Νικόδημος τὸν κηδεύουν ἄφοβα.

Πότε κατῆλθεν κάτω αὐτὸς ποὺ δὲν ἐγκατέλειψε ποτὲ τὰ ἄνω;

Πῶς βγῆκε ἔξω αὐτὸς ποὺ εἶναι πάντα μέσα;

Πῶς ἦλθε ἐπὶ τῆς γῆς αὐτὸς ποὺ γεμίζει τὰ πάντα;

Πῶς ἔδυσε αὐτὸς ποὺ διέφυγε ὅλους;… Πῶς ὁ Ἀόρατος ἔγινε ὁρατός;

Πῶς ὁ Ἄϋλος σαρκώθηκε; Πῶς ὁ Ἀπαθὴς ἔπαθε;

Πῶς ὁ Κριτὴς παρέστη σὲ κριτήριο; Πῶς ἡ Ζωὴ γεύθηκε θάνατο;

ἁγίου Ἐπιφανίου Τρίτη12.5.2020 ἀρ.νι.μα.

p nikiforos