Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κωνσταντίας Κύπρου - Ἰωσὴφ καὶ Νικόδημος (του π. Νικηφόρου) Εκτύπωση
Κυριακή, 03 Μάιος 2020 22:58

p nikiforosdubia-spuria ΜignePG 43,844-846

«Ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος τοὔνομα Ἰωσήφ. Οὗτος τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς Πιλᾶτον καὶ ἠτήσατο παρ’ αὐτοῦ τὸ Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ» (Μάρκου 15,42ἑ).

 

Εἰσῆλθε ἕνας θνητὸς σὲ ἕναν ἄλλο θνητὸ καὶ ζήτησε νὰ λάβη Θεό!

Νὰ λάβη τὸν Θεὸ τῶν θνητῶν!

Ἦλθε ἕνας πηλὸς σὲ ἕναν ἄλλο πηλό,

γιὰ νὰ λάβη τῶν πλαστουργὸ τῶν πάντων!

Ἦλθε ἕνα χόρτο σὲ ἕνα ἄλλο χόρτο, γιὰ νὰ λάβη τὸ οὐράνιο πῦρ!

Ἦλθε μιὰ ἐλάχιστη σταγόνα σὲ μιὰ ἄλλη φτωχὴ σταγόνα,

γιὰ νὰ λάβη τὴν ἄβυσσο τῶν ὠκεανῶν!

Ποιὸς τὰ εἶδε αὐτά; Ποιὸς τὰ ἄκουσε αὐτὰ μέχρι σήμερα;

Ἄνθρωπος σὲ ἄνθρωπο νὰ χαρίζη τὸν δημιουργὸ τῶν ἀνθρώπων!

Ἄνομος ὑπόσχεται νὰ χαρίση τὸ ὅριο καὶ τὸν Νόμο σὲ ἀνόμους!

Δικαστὴς ἄμυαλος δίνει γιὰ ταφὴ ὡς κατάδικο τὸν Δικαστὴ τῶν δικαστῶν!

«…ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος τοὔνομα Ἰωσήφ…».

Πλούσιος! Ἀφοῦ πῆρε στὰ χέρια του τὴν θεανθρώπινη ὑπόστασι τοῦ Κυρίου!

Πλούσιος! Ἀφοῦ ἔλαβε ἐκ Πιλάτου τὴν διττὴ οὐσία τοῦ Χριστοῦ!

Πλούσιος! Ἀφοῦ ἀξιώθηκε νὰ μεταφέρη τὸν πολύτιμο μαργαρίτη!

Πλούσιος! Ἀφοῦ βάστασε βαλάντιο γεμᾶτο μὲ τὸν θησαυρὸ τῆς θεότητος!

Πῶς νὰ μὴν εἶναι πλούσιος, ἀφοῦ ἀπόκτησε ζωὴ καὶ σωτηρία τοῦ κόσμου;

Ἀφοῦ δέχτηκε ὡς δῶρο αὐτὸν ποὺ τρέφει τὰ πάντα καὶ δεσπόζει στὰ πάντα;

«Ὀψίας γενομένης…». Εἶχε δύσει λοιπὸν στὸν Ἅδη ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης!

«Ἦλθε δὲ καὶ Νικόδημος, ὁ ἐλθὼν νυκτός…».

Μυστήριο μυστηρίων ἀπόκρυφον!

Δύο κρυφοὶ μαθηταὶ ἔρχονται, γιὰ νὰ κατακρύψουν στὸν τάφο τὸν Ἰησοῦ!

Δηλαδὴ τὸ κρυπτὸ μυστήριο τοῦ κρυπτοῦ στὴν σάρκα Θεοῦ

διδάσκοντάς το μὲ τὴ δική τους ἀπόκρυψι.

Ὁ ἕνας ὑπερέβαλλε τὸν ἄλλο στὴν ἀγάπη τους πρὸς τὸν Χριστό.

Ὁ μὲν Νικόδημος μεγαλόψυχος στὴν σμύρνη καὶ στὴν ἀλόη.

Ὁ δὲ Ἰωσὴφ ἀξιέπαινος σὲ τόλμη καὶ παρρησία πρὸς τὸν Πιλᾶτο.

Αὐτὸς ἀπέρριψε κάθε φόβο. «Τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον»,

καὶ ζήτησε τὸ Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.

Ἀφοῦ εἰσῆλθε, συμπεριφέρθηκε πανσόφως, γιὰ νὰ πετύχη τὸν σκοπό του.

Δὲν χρησιμοποίησε κομπαστικὰ καὶ μεγάλα λόγια,

γιὰ νὰ μὴ τὸν ἐξοργίση καὶ χάση τὸ ζητούμενο.

Οὔτε τοῦ εἶπε, Δός μου τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, ποὺ πρὶν λίγο σκοτίνιασε τὸν ἥλιο,

ποὺ ξέσχισε τὶς πέτρες, καὶ ταρακούνησε τὴν γῆ, καὶ ἄνοιξε τὰ μνήματα,

κι ἔσχισε τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ. Δὲν εἶπε τὸ παραμικρὸ στὸν Πιλᾶτο!!!».

Κυρ. Μυροφόρων, Ἰωσὴφ καὶ Νικοδήμου 3.5.2020

κορωνοϊοῦ κυριαρχοῦντος εἰσέτι,

εἴθε νὰ ἀποκυλισθῆ ὁ μέγας λίθος του ἐκ τῆς θύρας τοῦ παγκοσμίου μνημείου!!!

μτφρσς ἀρ.νι.μα.

p nikiforos