2. Μὲ ὕβρισαν, καὶ μέ… (του π. Νικηφόρου) Εκτύπωση
Σάββατο, 17 Αύγουστος 2019 18:04

nikiforos 2Συνέχεια ἀντιμετωπίσεως τῶν ποικίλων ὕβρεων πρὸς τὸ πρόσωπό μας. Ὁ λόγος καὶ πάλι στὸν μέγα Χρυσόστομο. Τὶ συμβουλεύει γιαὐτὴν τὴν πικρὴ ὥρα τῆς ζωῆς μας. Πῶς πρέπει νὰ ἀντιδροῦμε.

«Γιατὶ ὅμως, λέει, γενικὰ νὰ σὲ κυριεύη ὁ πόνος, ὅταν σὲ ὑβρίζουν;

Ἂν σὲ ὕβρισαν ἄδικα, τότε εἶναι ποὺ δὲν πρέπει νὰ ἀγανακτῆς καθόλου, ἀλλὰ νὰ ἐλεῆς τὸν ὑβριστή σου. Ἂν πάλι σὲ ὕβρισαν δίκαια, πολὺ περισσότερο νὰ ἡσυχάζης. Διότι ἂν σὲ πῆ κάποιος πλούσιο, ἐνῶ εἶσαι φτωχός, δὲν ἔχει καμμιὰ σχέσι μὲ σένα ὁ ἔπαινος, ἀλλὰ τὸ ἐγκώμιο εἶναι κορόϊδεμα, ἔτσι, ἂν σὲ ὑβρίση μὲ αὐτὰ ποὺ δὲν τὰ ἔχεις, δὲν ἔχει καμμιὰ σχέσι μὲ σένα ὁ χλευασμός. Ἂν δὲ ἡ συνείδησί σου σὲ ἐλέγχη μὲ αὐτὰ ποὺ εἶπαν, τότε νὰ διορθώσης τὶς πράξεις σου.

Λέγω αὐτὰ τὰ λόγια γιὰ τὶς ἀληθινὲς ὕβρεις. Διότι ἂν κάποιος σὲ ὑβρίζη μὲ τὴν φτώχεια ἢ τὴν ταπεινὴ καταγωγή, αὐτὰ δὲν εἶναι ὕβρεις γιαὐτὸν ποὺ τὰ ἀκούει, ἀλλὰ γιαὐτὸν ποὺ τὰ λέει. Ἀφοῦ αὐτὸς δὲν ξέρη νὰ φιλοσοφῆ.

Ἀπαντᾶ ὅμως κάποιος καὶ λέγη, ὅτι, ὅταν αὐτὰ λέγωνται μπροστὰ σὲ πολλοὺς ποὺ ἀγνοοῦν τὴν ἀλήθεια, τότε ἡ πληγὴ γίνεται ἀνυπόφορη. Κι ὅμως αὐτὴ ἡ περίπτωσι εἶναι εὐκολώτατη. Ὅταν δηλαδὴ ἔχης μπροστά σου θέατρο ἀνθρώπων, τὸ ὁποῖο σὲ ἐπαινεῖ καὶ σὲ ἀποδέχεται, ἐνῶ τὸν ὑβριστή σου τὸν περιγελοῦν καὶ τὸν περιπαίζουν. Σαὐτοὺς ποὺ ἔχουν καλὸ μυαλό, εἶναι ἀξιοθαύμαστος ὄχι αὐτὸς ποὺ ἀμύνθηκε, ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ δὲν εἶπε τίποτε.

Ἂν πάλι ἐκεῖ ποὺ σὲ βρίζουν δὲν παρίσταται κανένας μὲ καλὸ μυαλό, σαὐτὴν τὴν περίπτωσι νὰ ξεκαρδιστῆς μαὐτόν καὶ νὰ εὐχαριστηθῆς μὲ αὐτοὺς ποὺ σὲ βλέπουν ἀπὸ τὸν οὐρανό. Διότι στὸν οὐρανὸ ὅλοι θὰ σὲ ἐπαινέσουν, θὰ σὲ χειροκροτήσουν καὶ θὰ σὲ ἀποδεχθοῦν. Εἶναι ὑπεραρκετὸς ἕνας ἄγγελος μπροστὰ σὲ ὅλην τὴν οἰκουμένη. Γιατὶ ὅμως νὰ λέγω γιὰ τοὺς ἀγγέλους, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος θὰ σὲ ἀνακηρύξη δημόσια.

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις νὰ γυμνάζουμε τοὺς ἑαυτούς μας. Δὲν εἶναι μειωτικὸ τὸ νὰ σιωποῦμε, ὅταν ὑβριζώμαστε, ἀλλὰ ἐλάττωμα εἶναι τὸ νὰ ἀμυνθοῦμε, ὅταν ὑβρισθοῦμε!!!» (Ἰω Χρ ὁμιλ ΠΓ’εἰς Ἰωάννην ΕΠΕ 14,6376-638).

Πολὺ δύσκολα μᾶς τὰ λές, ἅγιε! Πῶς θὰ ἀντέξουμε, ὅταν βρεθοῦμε σὲ τέτοια περίπτωσι;

                                                                                             15αὔγουστος 2019

ἀρνιμα

nikiforos 2