www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Από τα πρακτικά της Κοινότητας Μικροβάλτου (1940-1963) Εκτύπωση
Τρίτη, 02 Φεβρουάριος 2016 01:26

Από τα πρακτικά της Κοινότητας Μικροβάλτου (1940-1963)

palio Mikr50-60

Πτυχὲς τῆς ζωὴς ἑνὸς χωριοῦ βρίσκονται καὶ στὰ χαρτιὰ τοῦ παρελθόντος.

Ἀπὸ αὐτὰ ἀρκετὰ ἔχουν οἱ χωριανοὶ ἀλλὰ καὶ οἱ παλιὲς Κοινότητες. Δυστυχία τῆς τοπικῆς ἱστορίας μας ἀπετέλεσαν ἡ πεντακοσιόχρονη σκλαβιὰ στοὺς βάρβαρους τοῦ ἀπώτερου παρελθόντος ἀλλὰ καὶ ἡ πρόσφατη στοὺς παραφωτισμένους τῆς Εὐρώπης.

Ἔτσι χάθηκαν πολλὰ καλὰ στοιχεῖα μὲ τὰ ὁποῖα θὰ συνθέταμε τὴν ἱστορία τῶν χωριῶν μας.

Πρὸς τὴν κατεύθυνσι αὐτὴ συνεργάστηκα μὲ τὸν ἀγαπητό μου συμμαθητὴ Χαράλαμπο Τζιώνα, γιὰ νὰ βρῶ, ὅσο γίνεται καλλίτερα γραπτὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ χωριό μας ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τῆς Κοινότητός μας τῆς ὁποίας ὁ ἴδιος εἶναι Γραμματέας κοντὰ στὰ τριάντα χρόνια.

Ταμεῖο τέτοιων στοιχείων εἶναι καὶ τὸ βιβλίο τῶν Πρακτικῶν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου. Αὐτὸ συζητεῖ ὅλα τὰ “χουργιανκά”, λύνει προβλήματα, παίρνει ἀποφάσεις καὶ ἐκτελεῖ ἔργα, τὰ ὁποῖα εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἀναβάθμισι τῆς ζωῆς τῶν κατοίκων. Ὅλες αὐτὲς οἱ ἀποφάσεις βρίσκονται καταγραμμένες σὲ τοῦτο τὸ βιβλίο, ἀπ’ τὸ ὁποῖο θὰ παραθέσουμε σταχυολογώντας ἐνδεικτικὰ μερικὲς στὰ παρακάτω.

Δυστυχῶς τὰ βιβλία Πρακτικῶν τὰ ὁποῖα περισώθηκαν, ἀρχίζουν τὴν 6η Φεβρουαρίου 1940 καὶ δῶθε. Ὅλα τὰ προηγούμενα τὰ περιποιήθηκαν οἱ Γερμανοὶ καίοντας τὸ Γραφεῖο τῆς Κοινότητος, τὴν Ἐκκλησία, τὸ Σχολεῖο καὶ τὰ σπίτια τοῦ χωριοῦ μας σὲ δύο δόσεις.

Πῶς νὰ μὴ «σκούξς, ξιπατουθῆτι κι ἀτιλείουτις φουρὲς ξιπατουμάρα γιατιαφνοὺς ὅλνους τς Ἀμιρικάν’ κι τς Ἰβρουπαῖοι ἀπ’ ἀνάβν’ τς πουλέμ’; Εἶνι ἢ δὲν εἶνι λήσταρχ’ χίλις φουρὲς χειρότιρ’ ἀπ’ τς θκοί μας, τοὺ Γιαγκούλα κι τοὺ Γκαντάρα;» Νὰ μὶ σχουρνᾶτι.

Πρακτικὸ 1/ Τρίτη 6.2.1940

Πρόεδρος: Ἀντώνιος Παπαδόπουλος

Μέλη: Γ. Καβουρίδης, Βασ. Μπατσιάκας, Δημ. Σταθόπουλος.

Ἐπιβάλλει προσωπικὴ ἐργασία σὲ ὅλους τοὺς ἄρρενες δημότες καθὼς καὶ σὲ ὅλα τὰ κτήνη. Ὁ ἀρνούμενος νὰ ἐργασθῆ στὴν προσωπικὴ ἐργασία θὰ πληρώνη γιὰ κάθε ἡμέρα ἀντίτιμο 50 δραχμῶν, τὰ δὲ κτήνη 40 δραχμῶν.

Ἐπιβάλλει φόρο γιὰ τὴν βοσκὴ τῶν μικρῶν ζώων κατὰ τὴν θερινὴ καὶ γιὰ τὴν χειμερινὴ περίοδο 4 δραχμὲς ἐνῶ γιὰ τὰ μεγάλα ζῶα 7 δραχμὲς ἀντίστοιχα.

Μικρὴ κτηνοτροφία ὁρίζεται μέχρι τοῦ ἀριθμοῦ τῶν 150 μικρῶν καὶ μέχρι 10 τῶν μεγάλων ζώων γιὰ κάθε δημότη. Μεγάλη δὲ ἂν ξεπερνᾶ τοὺς παραπάνω ἀριθμούς. Ὅταν εἶναι μεγάλη, τότε ἐπιβάλλει γιὰ τὰ μὲν μικρὰ ζῶα 10 δρχ κατὰ κεφαλὴν καὶ γιὰ τὰ μεγάλα ζῶα 25 δρχ, ἂν ξεπερνοῦν τὰ 20 κεφάλια.

Π 7/ Παρασκευὴ 1.3.1940

Τὸ Κ.Σ. ὁμόφωνα ἀποκρούει τὴν ἀναίρεσι τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἐπὶ τῆς 158/1939 ἀποφάσεως τοῦ Πρωτοδικείου Κοζάνης καὶ τοῦ Ἐφετείου Λαρίσσης διὰ τῶν ὁποίων ἡ Κοινότης ἡμῶν ἀνεγνωρίσθη κυρία εἰς τὸ παρὰ τὸν «Λάκκον Κατερίνης» δάσος καὶ πρόκειται νὰ ἐκδικασθῆ ἡ ἔφεσις ἐνώπιον τοῦ Ἀρείου Πάγου. Ἐξουσιοδοτεῖται ὁ Πρόεδρος νὰ παραστῆ ἐνώπιον τοῦ Ἀρείου Πάγου, λαμβάνοντας δὲ τὸν δικηγόρον Νικόλαον Β. Τζώνην νὰ ὑπερασπισθοῦν τὰ συμφέροντα τῆς Κοινότητος.

Π 8/Τρίτη 12.3.1940

Ἐγκρίνεται δαπάνη 700 δαχμῶν διὰ τὴν πληρωμὴν μιᾶς σάλπιγγος καὶ ἑνὸς τυμπάνου διὰ τὴν Ε.Ο.Ν. προμηθευθέντων παρὰ τοῦ Μιχαὴλ Κόκκα ἐμπόρου Κοζάνης.

Π 9/Κυριακὴ 15.3.1942

Ἀποβιωσάντων τῶν:  Ἀντωνίου Παπαδοπούλου προέδρου καὶ Γεωργίου Καβουρίδη συμβούλου προβαίνουν στὴν ἐκλογὴ τοῦ Δημητρίου Σταθοπούλου ὡς προέδρου.

Π 20/Τρίτη 4.9.1945

Ἀπαγορεύεται ἡ βοσκὴ μικρῶν καὶ μεγάλων ζώων στὶς τοποθεσίες: Σταυρό, Κούτσουρα, Στενοῦρες, Καλάμι, Ριζιό, Χαλκιόπις, Κοκινόϊ, Χρ Παπαγεωργίου, Δημόσιο Δρόμο καὶ Σταυρό. Πᾶς συλλαμβανόμενος θὰ τιμωρῆται αὐστηρῶς συμφώνως τῷ Νόμῳ.

Π 8/Σάββατο 25.2.1950

Ἐκλέγεται πρόεδρος ὁ Βασίλειος Σταθόπουλος.

Π 3-4/Τρίτη 23.1.1951

Ἐγκρίνεται παραχώρησι οἰκοπέδου 300 τ.μ. εἰς τὸ Ὑπουργεῖο Δημ. Τάξεως διὰ τὴν ἀνέγερσι Ἀστυνομικοῦ κτηρίου.

Ἀναγνωρίζεται ὅτι κατὰ τὴν περίοδο κατὰ τὴν ὁποία τὸ χωρίον μας συμμοριοκρατεῖτο καὶ ἡ Κοινότης δὲν ἠμποροῦσε νὰ πραγματοποιήση ἔσοδα ὁ Γραμματεὺς Κων. Νατσιόπουλος ἐργαζόταν ἀμισθί. Διὰ τοῦτο κανονίζεται ἡ μηνιαία μισθοδοσία του εἰς 200.000 δρχ ἀρχομένης ἀναδρομικὰ ἀπὸ 1ης Μαρτίου 1945.

Π 6/Τρίτη 30.1.1951

Ἐκλέγεται Πρόεδρος ὁ Εὐστάθιος Σταθόπουλος.

Π 12/Τρίτη 9.5.1951

Ἐγκρίνεται ἡ πληρωμὴ εἰς χρῆμα ἀντὶ τοῦ εἴδους τοῦ ἀγροφύλακος Ἀγησιλάου Τζουκοπούλου.

Π 13/Κυριακὴ 20.5.1951

Ἐκλέγεται πρόεδρος ὁ Δημήτριος Σταθόπουλος.

Π 40/Σάββατο 15.12.1951

Ἐκλέγεται πρόεδρος ὁ Γεώργιος Παλιανόπουλος.

Π 6/Σάββατο 9.2.1952

Διορίζεται παμψηφεὶ Κοινοτικὸς κλητήρας ὁ Ἀστέριος Πιτσιλόπουλος, καθ’ ὅτι αὐτὸς ἐτύγχανε διορισμένος ἀπὸ τὸ 1936 καὶ συνεχῶς ἐργαζόμενος ὡς ὑπάλληλος τῆς Κοινότητος, πλὴν ὅμως κατὰ τὸ ἔτος 1943 λόγῳ τῆς κατοχῆς ἐπυρπολήθη τὸ Κοινοτικὸν Γραφεῖον καὶ κατεστράφη ἅπαν τὸ Ἀρχεῖον τῆς Κοινότητος. Ἐγκρίνει τὴν μισθοδοσίαν τοῦ κλητήρα διὰ τὴν χρῆσιν τοῦ 1951-1952 δρχ 50.000 μηνιαίως ἀρχομένης ἀπὸ 1.6.1951.

Π 16/Κυριακὴ 30.3.1952

Μετάβασι τοῦ Προέδρου εἰς Κοζάνη μὲ πρόσκλησι τοῦ Νομάρχου διὰ τὴν χορήγησι ἀροτριώντων ζώων εἰς συμμοριόπληκτους ἀγρότας τῆς Κοινότητος.

Π 19/Παρασκευὴ 6.6.1952

Ἐγκρίνεται ποσὸν 630.000 δρχ διὰ πληρωμὴν τοῦ Εὐαγγέλου Πουλιόπουλου καθότι ἀπὸ 1.10.1951 μέχρι 30.6.1952 ἐχρησιμοποιήθη ἡ οἰκία του ὡς Κοινοτικὸν Γραφεῖον.

Π 33/Κυριακὴ 7.9.1952

Ἐγκρίνεται ἡ ἀπαλλοτρίωσις 594 τ.μ. εἰς τὴ θέσιν Μεσοχώρι διὰ τὴν κατασκευὴν Κοινοτικῆς πλατείας. Ἡ ἔκτασι αὕτη ἀνήκει εἰς τοὺς κάτωθι: Ἀστέριον Πιτσιλόπουλον 99 τ.μ, Βασ. Τζιώναν 99 μ, Γεώργ. Σταθόπουλον 204 μ, Εὐαγγελία καὶ Αἰκατ Παπαδοπούλου ἀνὰ 93 μ.

mikrdek50 -_16.2_2

Π 37/Δευτέρα 27.10.1952

Συγκροτεῖται ἐπιτροπὴ διὰ τὴν σύνταξι τῶν δημοτολογίων τῆς Κοινότητος ἐκ τῶν κ.κ Θωμᾶ Γιαννοπούλου Κοινοτικοῦ Συμβούλου, π. Ἀντωνίου Καβουρίδη, Ἠλία Λαμπρέτσα δασκάλου καὶ Κων. Νατσιοπούλου γραμματέως.

Π 48/Δευτέρα 15.12.1952

Ἐκλέγεται πρόεδρος ὁ Γεώργιος Παλιανόπουλος.

Π 11/Σάββατο 21.2.1953

Ἐγκρίνεται κατασκευὴ δεξαμενῆς εἰς θέσι Ἁγία Παρασκευὴ διὰ πότισμα τῶν ζώων. Ἐγκρίνεται πίστωσι δρχ 480.000 διὰ τὴν προμήθεια 500 ὀκάδων ἀσβέστου πρὸς 600 δρχ ἀνὰ ὀκᾶ, ἕξ τσουβαλίων τσιμέντου πρὸς 30.000 δρχ ἕκαστον.

Π 18/Κυριακὴ 22.3.1953

Ἐγκρίνεται ἡ πληρωμὴ 400.000 δρχ ὑπὲρ τοῦ Κων Μέλιου, ἐμπόρου Σερβίων διὰ τὴν προμήθειαν βενζίνης πρὸς λειτουργίαν τοῦ Ραδιοφώνου τῆς Κοινότητος ἀπὸ 1.7.1952 μέχρι Μαρτίου 1953.

Π 40-41/Κυριακὴ 21.9.1953

Ἐγκρίνεται ἡ μελέτη κατασκευῆς τῆς Τρανῆς Βρύσης καὶ τῆς Ἀργασταργιᾶς.

Π 52/Τρίτη 15.12.1953

Ἐκλέγεται πρόεδρος ὁ Γεώργιος Παλιανόπουλος

Π 56/Κυριακὴ 27.2.1953

Ἐγκρίνεται πληρωμὴ εἰς τὸν Κων Μέλιο ἔμπορο Σερβίων μὲ τὸ ποσὸ τῶν 603.000 δρχ διὰ τὴν προμήθεια βενζίνης πρὸς λειτουργία τοῦ Κοινοτικοῦ Ραδιοφώνου.

Π 79-80/Πέμπτη 3.7.1954

Διορίζεται ὁ Θωμᾶς Νατσιόπουλος τοῦ Ἰωάννου ὡς κλητήρας τῆς Κοινότητος ἀντὶ μισθοῦ 100 δρχ.

Ἀποφασίζεται ἡ προμήθεια γραφομηχανῆς.

Π 4/Κυριακὴ 23.1. 1955

Ἐκλέγεται πρόεδρος ὁ Γεώργιος Παλιανόπουλος.

Π 19/Πέμπτη 26.5.1955

Ἀποφασίζεται ἡ διὰ προσωπικῆς τῶν κατοίκων ἐργασίας κατασκευὴ τῆς ὁδοῦ Αὐλαγάδια.

Π 24/Σάββατο 5.6.1955

Παμψηφεὶ ἐγκρίνεται νὰ συμμετάσχη ἡ Κοινότης εἰς τὴν ὑποδοχὴ τῆς Α.Μ. Βασιλίσσης κατὰ τὴν 6.6.1956 (1955;) καὶ ὁ Πρόεδρος νὰ προμηθευθῆ διάφορα εἴδη, τὰ ὁποῖα ἀπαιτοῦνται διὰ τὸ ἑορταστικὸ αὐτὸ γεγονός.

Π 25/Κυριακὴ 12.6.1955

Πληρωμὴ 900 δρχ διὰ τὴν προμήθεια εἰδῶν διὰ τὴν ἐπίσκεψι τῆς Βασιλίσσης.

Π 35-36/Κυριακὴ 21.8.1955

Ἀποφασίζεται ἡ συντήρησι τῶν δύο ὑπαρχόντων Κοινοτικῶν πηγαδιῶν, καθὼς καὶ κατασκευὴ ὑδατοδεξαμενῶν εἰς τὰς θέσεις Βρωμόβρυση, Καλάμι, Παλαιομανάστηρο καὶ Ἀργασταριά.

Καθορίζει κοινωφελὲς Κοινοτικὸ ἔργο εἰς ὃ θὰ ἐργασθῶσι οἱ ὀφειλέται σίτου.

Δηλαδὴ ἐκσκαφὴ τάφρου ἔνθα θὰ διέλθωσι οἱ σωλῆνες τοῦ ὑπὸ προσεχῆ ἐκτέλεσι κυρίου ὑδραγωγείου τῆς Κοινότητος ἀποστάσεως 1500 μέτρων.

Π 40/Παρασκευὴ 23.9.1955

Καθορίζεται ἡ χονδρικὴ τιμὴ τῶν κτηνοτροφικῶν προϊόντων διὰ τὸ οἰκονομικὸ ἔτος 1955-1956 ὡς ἑξῆς: γάλα πρόβειο δρχ 3 κατὰ ὀκᾶ, γάλα αἰγῶν δρχ 2, ἔριον πρόβειο 15 δρχ ἡ ὀκᾶ, ἔριο αἰγῶν 12 δρχ.

Π 46/Σάββατο 1.10.1955

Χορηγεῖται ἡ ἀνέγερσι οἰκήματος Ἀστυνομικοῦ Σταθμοῦ διὰ 1000 δρχ.

Π 50/Δεκέμβριος 1955

Ἀποφασίζεται, ὅπως ἡ Κοινότης Μικροβάλτου ἀποτελέση ἴδιον ἐκλογικὸ τμῆμα καθ’ ὅσον ἀπέχει ἐκ Τρανοβάλτου, εἰς τὸ ἐκλογικὸν τμῆμα τοῦ ὁποίου ἀνήκει πλέον τῶν δύο χιλιομέτρων ἀριθμεῖ δὲ ἀριθμὸν ἐκλογέων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ἄνω τῶν 300. Ὁρίζει ὡς ἕδρα του τὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο. Κατέχει ἐκ προηγουμένων Δημοτικῶν ἐκλογῶν τὸ κάτωθι ἐκλογικὸ ὑλικό: ψηφοδόχο κιβώτιο, κλεῖθρα πλήρη, μία σφραγῖδα τῆς ἐφορευτικῆς ἐπιτροπῆς, ταμπὸν σφραγίδων.

Π 54/Τετάρτη 21.12.1955

Ψηφίζεται οἰκονομικὴ ἐνίσχυσι ἐξ 100 δρχ ὑπὲρ ἀγῶνος τῆς Ἐλευθερίας τῶν Κυπρίων ἀδελφῶν μας.

Π 11-12-19/Σάββατο 17.3.1956

Ἐπιχορηγεῖται τὸ Νυκτερινὸ Σχολεῖο διὰ ποσοῦ 600 δρχ διὰ τὴν προμήθεια ἑνὸς λοὺξ, πετρελαίου καὶ βιβλίων διὰ τὴν λειτουργίαν του. Τὸ λοὺξ μετὰ τὴν λῆξιν τῆς λειτουργίας τοῦ Νυκτερινοῦ Σχολείου θέλει περιέλθει εἰς τὴν κυριότητα τῆς Κοινότητος.

Ἐφ’ ὅσον αἱ ἀπαλλοτριωθεῖσαι ἐκτάσεις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζιδανίου περιῆλθαν εἰς τὴν κυριότητα τῶν ἀκτημόνων δημοτῶν ἐγκρίνεται νὰ ὑπαχθῆ ἡ Μονὴ εἰς τὴν Κοινότητά μας, διὰ νὰ ἐξυπηρετῶνται περισσότερον οἱ ἀποκατασταθέντες διὰ νὰ μὴ φορολογῶνται ὑπὸ τῆς Κοινότητος Τρανοβάλτου.

Καθορίζονται ὡς ἑξῆς οἱ τιμὲς τῶν γεωργικῶν προϊόντων: σῖτος 3 δρχ κατὰ ὀκᾶ, σίκαλη 2, κριθῆ 2, ἀραβόσιτος 2, ρόβη 3, φακῆ 4, φασόλια 7.

Π 41/Πέμπτη 17.5.1956

Ἐπιβάλλεται δεκαήμερος προσωπικὴ ἐργασία εἰς ἅπαντας τοὺς κατοίκους ἀπὸ τοῦ 16ου ἔτους μέχρι τοῦ 60οῦ διὰ τὴν καταπολέμησι τῶν ἀκρίδων.

Π 64/Τρίτη 4.9.1956

Ἐγκρίνεται ποσὸν 2.700 δρχ ὡς ἔξοδα μεταβάσεως, παραμονὴ δέκα ἡμερῶν καὶ ἐπιστροφῆς ἐξ Ἀθηνῶν δι’ ἀγορὰν ἀμιαντοσωλήνων. Ὁ σύμβουλος Χρῆστος Μανάδης μειοψήφισε ἐπὶ τῆς ἐγκρίσεως, διότι ἐθεώρησε ὑπέρογκη τὴν δαπάνη.

Π 88/ Κυριακὴ 25.11.1956

Ἀποφασίζεται ἡ ἀποπεράτωσι τοῦ Κοινοτικοῦ Ὑδραγωγείου ἐξ ἀποστάσεως 2250 μέτρων, ἡ κατασκευὴ τῆς ὁδοῦ ἀπὸ Γεφύρια μέχρι Πλατείας, ὡς καὶ τῶν ποτιστρῶν στὶς θέσεις: Βρωμόβρυση μὲ δαπάνη 4.000, Προσήλιον μὲ 4.500, Καλάμιον μὲ 4.000, Τσάγκαρι μὲ 5.000, συντήρησι Νεκροταφείου μὲ 8500, καὶ τῶν Κοινοτικῶν ἀφοδευτηρίων μὲ 10.000 δρχ.

Π 91/Σάββατο 15.12.1956

Ἐκλέγεται Πρόεδρος ὁ Βασίλειος Τζουκόπουλος. Ἐπιβάλλει στοὺς ἄνω τῶν 18 ἐτῶν ἄρρενες δημότες προσωπικὴ ἐργασία δέκα ἡμερῶν. Ὅσοι δὲ ἐξ αὐτῶν θὰ ἀρνοῦνταν νὰ ἐργασθοῦν θὰ ἔπρεπε νὰ πληρώσουν 40 δραχμὲς διὰ κάθε ἡμέρα.

Π 5/Σάββατο 2.12.1957

Παραχώρησι τοῦ εἰς τὴν διασταύρωσι τῆς ὁδοῦ Μικροβάλτου-Τρανοβάλτου Κοινοτικοῦ οἰκοπέδου 400 τ.μ. εἰς τὸν Ἔρανο τῆς Βασιλίσσης, γιὰ νὰ ἀνεγείρη τὸ Σπίτι τοῦ Παιδιοῦ. Παραχωρεῖ δὲ καὶ τὰ 100 κ.μ. πέτρας, ποὺ εὑρίσκονται ἐντὸς τοῦ οἰκοπέδου. Θὰ συμβάλη δὲ εἰς τὴν ἀνέγερσι μὲ προσωπικὴ ἐργασία τῶν δημοτῶν.

Π 15/Παρασκευὴ 15.2.1957

Ἐκφράζονται θερμότατες εὐχαριστίες καὶ εὐγνωμοσύνη τῶν κατοίκων τῆς Κοινότητος πρὸς τὴν λαοφιλῆ Βασίλισσα τῆς Ἑλλάδος Φρειδερίκη διὰ τὸ μέγα ἐνδιαφέρον καὶ τὴν βαθυτάτην στοργὴν, ἣν ἐπέδειξεν πρὸς τὸ χωρίον μας, διὰ τὴν κατασκευὴ τῶν μεγάλων Κοινοτικῶν ἔργων, ἤτοι Ὑδραγωγείου, Τυροκομείου καὶ τοῦ Σπιτιοῦ τοῦ Παιδιοῦ.

Π 37-38-43/Κυριακὴ 16.6.1957

Ἐγκρίνεται ἡ καταβολὴ 2.000 δρχ ὑπὲρ ἀνεγέρσεως τοῦ Σταθμοῦ Χωροφυλακῆς Μικροβάλτου.

Καὶ 214 δρχ. εἰς τὸν Ἀθανάσιον Παχίνην, δικολάβον Σερβίων πληρεξούσιο, ὁ ὁποῖος παρέστη σὲ δικάσιμο καὶ ὑπεστήριξε τὰ συμφέροντα τῆς Κοινότητος κατὰ κτηνοτρόφων Τριγωνικοῦ.

Ἐγκρίνει καταβολὴ 500 δρχ εἰς τὸν πρώην κλητῆρα Ἀστέριον Πιτσιλόπουλο διὰ ἐπιδικασθεῖσα ὑπὲρ αὐτοῦ ἀποζημίωσιν ὑπὸ τοῦ Εἰρηνοδικείου Σερβίων εἰς βάρος τῆς Κοινότητός μας.

Π 50/Παρασκευὴ 5.7.1957

Παραχωρεῖται οἰκόπεδο διὰ τὴν ἀνέγερσι Ἀστυνομικοῦ Σταθμοῦ, τὸ ὁποῖο ἡ Κοινότης ἀπέκτησε ἀπὸ τὸ 1912, ἀλλὰ δὲν κατέχει τίτλους ἰδιοκτησίας.

Π 53-54/Πέμπτη 18.7.1957

Μὴ ἐπαρκοῦντος τοῦ οἰκοπέδου τῆς πλατείας διὰ τὴν ἀνέγερσι τοῦ Σπιτιοῦ τοῦ Παιδιοῦ ἀποφασίζεται ἡ ἀγορὰ τοῦ παραπλεύρως αὐτοῦ Σχολικοῦ οἰκοπέδου ἐκτάσεως 600 τ.μ.

Ἐγκρίνεται ἡ κατασκευὴ ποτίστρας εἰς θέσι «Πηγάδι Καλόγηρου» δαπάνης 25.000 δρχ.

Π 57/Κυριακὴ 11.8.1957

Κατὰ τὴν δήλωσι τῶν δημοτῶν, ἂν εἶναι εἰλικρινεῖς, εὑρίσκονται τὰ ζῶα πρὸς βοσκὴν εἰς τὰς κοινοτικὰς ἐκτάσεις.

Π 67/Κυριακὴ 29.12.1957

Ἀπὸ τὸ παρὸν ἐμφανίζεται ἡ χρῆσι τοῦ στυλοῦ ἀντὶ τῆς πέννας διὰ τὴν καταγραφή τῶν Πρακτικῶν.

Π 5/Σάββατο 8.2.1958

Ἐγκρίνεται ἡ πληρωμὴ ποσοῦ 7.654 δρχ διὰ 148 ἡμερομίσθια ἀρρένων πρὸς 23 δρχ καὶ 212 1/2 γυναικῶν πρὸς 20 δρχ ἕκαστον ἀπὸ τὸ πρόγραμμα Μ.Κ.Ε διὰ τοὺς δημότες ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴν διάνοιξι καὶ πλήρωσι χανδάκων καὶ φραγμάτων στὴν κατασκευὴ τοῦ Ὑδραγωγείου.

Π 8-9/Κυριακὴ 16.3.1958

Ὁρίζεται ὁ Σύμβουλος Νικόλαος Καβουρίδης ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς διὰ τὸν καθορισμὸν τῶν ὁρίων μὲ τὴν Κοινότητα Πολυρράχου.

Καταβάλλονται 60 δραχμὲς διὰ τηλεφωνήματα.

Π 24/Κυριακὴ 15.6.1958

Παμψηφεὶ δωρίζεται τὸ Κοινοτικὸ οἰκόπεδο παρὰ τὴν πλατεία διὰ τὴν ἀνέγερσι τοῦ Σπιτιοῦ τοῦ Παιδιοῦ ἐκ 550 τ.μ.

Π 27/Δευτέρα 28.7.1958

Ἐπιβάλλεται αὐθαίρετος φορολογία ἐκ 4 δρχ κατὰ κεφαλὴν εἰς κτηνοτρόφους ἐκ Προσηλίου, διότι κατ’ ἐπανάληψιν βόσκουν τὰ ποίμνιά των ἐντὸς τῆς κτηματικῆς περιοχῆς Μικροβάλτου. Αὐτοὶ εἶναι οἱ κάτωθι: Ἀντ. Καψάλης διὰ μικρὰ ζῶα 400, Βασ. Δαλαγιῶργος 250, Δ. Πάσχος 250, Ἀλέξιος Παπαστέργιος 400.

Π 38/Δευτέρα 22.9.1958

Ἐγκρίνεται ἡ πληρωμὴ δρχ 2500 ὑπὲρ τοῦ Κων. Χαϊδάρη διὰ τὴν παραχώρησι

οἰκοπέδου διὰ τὴν κατασκευὴ τῆς Ὑδατοδεξαμενῆς.

Π 61/Παρασκευὴ 26.12.1958

Ἐκμισθώνεται διὰ Γραφεῖον τῆς Κοινότητος ἡ οἰκία τοῦ Βασιλείου Τζιώνα ἀντὶ 140 δραχμῶν μηνιαίως.

Π 10/ Κυριακὴ 19.4.1959

Ἐπιβάλλεται αὐθαίρετος φορολογία εἰς τοὺς κάτωθι κτηνοτρόφους Προσηλίου διότι βόσκουν κατ’ ἐπανάληψιν τὰ ποίμνιά τους ἐντὸς τῆς περιοχῆς Μικροβάλτου: Ἀθ Καψάλης μικρὰ ζῶα 140, Ζήσης Καψάλης 110, Γ. Κούτσιανος 30, Δ Καψάλης 15, Δ Πάσχος 150, Β Δαλαγιῶργος 100, Γ Ἀθανασόπουλος 45, Δ Καψάλης 20, Ἀχ Καλιαμπάκας 17, Γ Ἀλεξόπουλος 12, Ἀθ Καμπούρας 40, Ἀλ Παπαστέργιος 100, Β Ἀθανασούλας 40, Ἐμ Ἀνδρεόπουλους 80, Δ Ἀνδρεόπουλος 20, Ἀστ Κουτώλας 65, Κ Κουτούλας 20, Π Μαλιούρας 150, Ν Καψάλης 40, Δ Καψάλης 70, Δ Μαλιούρας 60, Γ Τζίκας 40.

Π 2/Κυριακὴ 24.5.1959

Ἐκλέγεται Πρόεδρος ὁ Ἀναστάσιος Ἀλεξόπουλος.

Π 23-24-25/Παρασκευὴ 5.6.1959

Ἡ Α.Μ. ἡ Βασίλισσα ἐπρόκειτο νὰ ἐπισκεφθῆ καὶ τὸ χωρίον μας πρὸς ἐγκαινιασμὸν τοῦ Σπιτιοῦ τοῦ Παιδιοῦ. Ἡ ἐπίσκεψί της ὅμως ἐματαιώθη τὴν τελευταία στιγμὴ λόγῳ τῆς ἐνσκηψάσης τότε σφοδρᾶς κακοκαιρίας. Ἡ Κοινότης προκειμένου νὰ ὑποδεχθῆ ταύτην ἐπρομηθεύθη διάφορα εἴδη εὐπρεπισμοῦ καὶ διακοσμήσεως παρὰ τοῦ Ν. Μαλέτσικου ἐμπόρου Σερβίων συνολικῆς ἀξίας δρχ 653 καὶ ἀποφασίζεται ἡ πληρωμὴ τοῦ ἐν λόγῳ ποσοῦ. Ἐπίσης νὰ πληρωθῆ καὶ ποσὸ 128 δρχ εἰς τὸν φωτογράφο Σερβίων Γεώργιο Σταθόπουλο, ὁ ὁποῖος φωτογράφισε ἐκτελεσθέντα ἔργα εἰς τὸ χωρίον μας καὶ οἱ φωτογραφίες ἐστάλησαν εἰς Νομαρχία Κοζάνης σύμφωνα μὲ τὴν 18443/86/7.4.1959 διαταγήν της.

Ἀποφασίζεται ἡ ἀπαγόρευσι κυκλοφορίας ἀδεσπότων χοίρων ἐντὸς τοῦ χωρίου. Ἐπιτρέπεται ἡ βοσκὴ χοίρων μόνο εἰς τὰς κάτωθι Κοινοτικὰς βοσκὰς «Νουφανός, Κρόκος, Κομμέν’Ράχ’, Γιλαδόσταλο, Βαμβακότοπος, Στάθ’ ἁλών’, Ρίζα». Ἐπιτρέπεται ἐπὶ 15 ἡμέρας κατὰ τὸν μῆνα Αὔγουστον ἡ βοσκὴ χοίρων εἰς τὰ θερισθέντα βριζοχώραφα. Ἐπιτρέπεται τὸ πότισμα τῶν χοίρων εἰς Ἀρκουδόλακκα καὶ εἰς Λάκκον Κατερίνης.

Π 27-28/Δευτέρα 22.6.1959

Ὁρίζεται ὡς ἔναρξι συγκομιδῆς ἀραβοσίτου ἡ 20.9.1959, τῶν σταφυλῶν ἡ 15 Ὀκτ, τῶν βελανιδιῶν ἡ 15 Ὀκτ καὶ τῶν κηπευτικῶν ἡ συγκομιδὴ μέχρι τῆς 15 Νοε.

Ἀποφασίζεται ἡ διάνοιξι Κοινοτικῶν ὁδῶν καὶ παρόδων πλάτους τεσσάρων καὶ δύο μέτρων ἀντιστοίχως.

Π 14/Πέμπτη 17.3.1960

Ἀποφασίζεται ἡ ἀγορὰ οἰκοπέδου διὰ τὴν ἀνέγερσι Κοινοτικῶν Λουτρῶν.

Π 21/Σάββατο 23.4.1960

Ἡ βοσκὴ τῶν χοίρων ἐπιτρέπεται εἰς τὰς κάτωθι θέσεις: Τσιλέμπορα, Λειβάδια, Γιώρ’ Λάκκες, Κουριά, Ἰσιώματα, Νουφανό, Πάδες.

Τὸ πότισμά τους ἐπιτρέπεται: Λευτοκαρυές, Ἀρκουδόλακκα, Γαβριά, Ἰσιώματα καὶ Ἀσκλήθρα.

Π 49/Κυριακὴ 6.11.1960

Ψηφίζεται πληρωμὴ 1500 δρχ διὰ τὴν ἀποπεράτωσι τοῦ Ἀστυνομικοῦ Σταθμοῦ.

Π 52/Τρίτη 23.11.1960

Ἐγκρίνεται πληρωμὴ τοῦ Λαζάρου Ἀσημακοπούλου διὰ τὴν προμήθεια στολῶν τῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος μας. Διὰ 10 φανέλλας ποδοσφαιριστῶν 440 δρχ, 1 φανέλλα τερματοφύλακος 57 δρχ, 11 ζεύγη καλτσῶν 187 δρχ, 11 παντελονάκια 176 δρχ.

Π 16/Κυριακὴ 18.6.1961

Ἀποφασίζεται ἡ πληρωμὴ 1780 δρχ εἰς τὸν Ἰωάννην Σιορμπᾶ κάτοικο Σερβίων διὰ τὴν μεταφορὰν ἐξ Ἀθηνῶν 160 ὑδροσωλήνων καὶ 156 συνδετήρων πρὸς κατασκευὴν τοῦ Κοινοτικοῦ Ὑδραγωγείου.

Π 22/Κυριακὴ 31.7.1961

Ἀποφασίζεται ἡ ἀθλοθέτησι ὡς ἐπάθλου ἑνὸς γεωργικοῦ χειροκινήτου ψεκαστῆρος ἀξίας 550 δρχ. διὰ τοὺς ἀγῶνας ΑΚΡΙΤΕΙΑ.

Π 12/Πέμπτη 2.11.1961

Ἐκτίθεται ὅτι ἡ κατασκευὴ τῆς Κοινοτικῆς Ὑδατοδεξαμενῆς, διὰ νὰ ἐξυπηρετῆ ὅλους τοὺς κατοίκους πρέπει νὰ κατασκευασθῆ εἰς τὸ ὑψηλότερο σημεῖο τοῦ χωριοῦ. Προτείνεται δὲ ὡς τοιοῦτο τὸ οἰκόπεδο τῶν ἀδελφῶν Κων. καὶ Ἰωάννου Νατσιοπούλου

Π 18/Παρασκευὴ 15.12.1961

Ἐκλέγεται Πρόεδρος ὁ Κωνσταντῖνος Καβουρίδης.

Π 12/Σάββατο 14.4.1962

Ἐπιχορηγεῖται διὰ ποσοῦ 1000 δρχ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο τοῦ Ἱ Ν Ἁγίου Γεωργίου Μικροβάλτου διὰ τὴν ἀνακαίνησι καὶ ἐλαιοχρωματισμὸν τοῦ Ναοῦ.

Π 31/Παρασκευὴ 19.10.1962

Ἀποφασίζεται ὅτι ὁ ὑποψήφιος Ἀντώνιος Κωτούλας τυγχάνει κατάλληλος καὶ ἐγκρίνεται διὰ τὴν θέσιν τοῦ Ἀγροφύλακος.

Π 38/Πέμπτη 29.11.1962

Ἐπιβάλλεται διὰ τὸ οἰκονομικὸ ἔτος 1963 παροχὴ προσωπικῆς ἐργασίας ἐξ ὀκτὼ ἡμερῶν. Τὸ ἀντίτιμον τῆς ἡμερησίας ἐργασίας καθορίζεται εἰς 40 δρχ,

40 δι’ ἕκαστον κτῆνος, 200 δρχ δι’ ἕκαστον ὄχημα καὶ 300 δι’ ἕκαστον φορτηγὸν αὐτοκίνητον.

Π 20/Κυριακὴ 21.4.1963

Τὸ ἀθλητικὸ γήπεδο διεμορφώθη διὰ δωρεὰν διαθέσεως ἰσοπεδοτικοῦ μηχανήματος (Μπουλντόζας) ὑπὸ τῆς Ἀμερικανικῆς Ἑταιρείας “Κέμπεστος”.

Π 21/Κυριακὴ 5.5.1963

Ἐγκρίνεται ἡ διὰ δημοσίου μειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ προμήθεια ἠλεκτροκινήτου ἀντλητικοῦ συγκροτήματος.

Από το βιβλίο του π. Νικηφόρου Μανάδη

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ ΠΕΡΙΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack