Η εγκύκλιος για την κατανομή εδρών στα δημοτικά συμβούλια και στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες

katanedr24Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών διενέργειας των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014, για την ανάδειξη των δημοτικών και τοπικών συμβούλων στην περίπτωση της επαναληπτικής ψηφοφορίας (για τους 4 δήμους της ΠΕ Κοζάνης), ισχύουν τα παρακάτω:

4. Περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας

Εάν (από την πρώτη Κυριακή) κανένας συνδυασµός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των έγκυρων ψηφοδελτίων (δηλ. 50%+1 ψήφο), η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή ανάµεσα µόνο στους υποψήφιους δηµάρχους των δύο συνδυασµών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

 Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά μόνο ο δήμαρχος. Συνεπώς, δεν υπάρχει σταυροδοσία.

 Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήµαρχος και ο συνδυασµός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθµού των έγκυρων ψηφοδελτίων (δηλ. 50%+1 ψήφο).

Εάν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασµοί ισοψηφήσουν, το αρµόδιο Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού.[1]

Στην περίπτωση της επαναληπτικής ψηφοφορίας, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές σε δύο φάσεις που ονομάζονται κατανομές και έχουν ως ακολούθως:

α. Η πρώτη (Α) κατανομή διανέμει αναλογικά τις μισές έδρες του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος, τότε αυτό στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα.

β. Η δεύτερη (Β) κατανομή διανέμει τις υπόλοιπες έδρες του δημοτικού συμβουλίου.

Επομένως, με βάση τον αριθμό των εδρών των δημοτικών συμβουλίων οι έδρες που αναλογούν σε κάθε μία από τις δύο αυτές κατανομές έχουν ως εξής:

Συνολικός αριθμός εδρών Δημοτικού Συμβουλίου

Έδρες Α’ Κατανομής

Έδρες Β’ Κατανομής

13

7

6

17

9

8

21

11

10

ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 27

14

13

33

17

16

ΚΟΖΑΝΗΣ   41

21

20

45

23

22

49

25

24

i. Για την αναλογική κατανομή των εδρών της Α’ κατανομής του δημοτικού συμβουλίου πρέπει, κατ’ αρχάς, να υπολογιστεί το εκλογικό μέτρο (ε.μ.)

 Το εκλογικό μέτρο δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:

 ε.μ. = (σεψ/ν) +1 (παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους)

όπου:

σεψ= σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών που συμμετείχαν στην αρχική ψηφοφορία

ν= ο αριθμός των εδρών της Α’ κατανομής

Επομένως, το εκλογικό μέτρο διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους του αριθμού που προκύπτει:

Συνολικός αριθμός εδρών Δημοτικού Συμβουλίου

Έδρες Α’ Κατανομής

Εκλογικό μέτρο

(παραλειπομένου του κλάσματος στο τελικό αποτέλεσμα)

13

7

σεψ πρώτης Κυριακής+1

7

17

9

σεψ πρώτης Κυριακής+1

9

21

11

σεψ πρώτης Κυριακής +1

11

27

14

σεψ πρώτης Κυριακής +1

14

33

17

σεψ πρώτης Κυριακής +1

17

41

21

σεψ πρώτης Κυριακής +1

21

45

23

σεψ πρώτης Κυριακής +1

23

49

25

σεψ πρώτης Κυριακής +1

25

ii. Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού της αρχικής ψηφοφορίας διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.

  • Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε την προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση της Α΄ κατανοµής, οι έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά µία µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά τους.[2]
  • Εάν συνδυασµοί έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, διενεργείται κλήρωση.
  • Εάν και µετά τη διανοµή εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασµού.
  • Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασµών, στην επαναληπτική ψηφοφορία µετέχουν οι υποψήφιοι δήµαρχοι όλων των συνδυασµών που ισοψήφησαν.
  • Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασµών, στην επαναληπτική µετέχουν ο υποψήφιος δήµαρχος του πρώτου σε αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασµού και οι υποψήφιοι δήµαρχοι των συνδυασµών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.

iii. Για τη διάθεση των εδρών της Β΄ κατανοµής υπολογίζεται, αρχικά, πόσες από τις έδρες αυτές πρέπει να προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασµό, ώστε να συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζοµένων και των εδρών που κατανεµήθηκαν σε αυτόν από την Α΄ κατανοµή, τα τρία πέµπτα (3/5) του συνόλου των εδρών.

Οι έδρες της Β΄ κατανοµής που αποµένουν προς διάθεση µετά την παραχώρηση των εδρών στον επιτυχόντα συνδυασµό διατίθενται στον άλλο συνδυασµό που έλαβε µέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία.

Στην περίπτωση όπου λόγω του µικρού αριθµού εδρών που τους έχουν κατανεµηθεί από την Α΄ κατανοµή, ο επιτυχών συνδυασµός δεν µπορεί να συµπληρώσει τον αριθµό των τριών πέµπτων (3/5) του συνόλου των εδρών, προσκυρώνονται σε αυτόν όλες οι έδρες της Β΄ κατανοµής και δεν γίνεται καµία µεταβολή στη διάθεση των εδρών της Α΄ κατανοµής ανάµεσα στους υπόλοιπους συνδυασµούς.

Οριακές περιπτώσεις ισοψηφίας[3]

5. Κατανομή εδρών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας

Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 36 του ν. 3852/ 2010 για τον αριθμό των συμβούλων κάθε δημοτικής κοινότητας ισχύει ο παρακάτω πίνακας:

Πληθυσμός δημοτικής κοινότητας

Αριθμός συμβούλων

Έδρες επιτυχόντος συνδυασμού

Έδρες επιλαχόντων συνδυασμών

Έως 10000

5

3

2

10001-50000

11

7

4

50001 και άνω

15

9

6

Ο συνδυασµός του επιτυχόντος δηµάρχου στις δηµοτικές εκλογές λαµβάνει τα τρία πέµπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συµβούλων σε κάθε δηµοτική κοινότητα και τα δύο πέµπτα (2/5) λαµβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασµοί, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα Κεφάλαια 1, 3 και 4 ανωτέρω.[4]

Αν σε δηµοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασµού του επιτυχόντος δηµάρχου, οι έδρες του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας κατανέµονται αναλογικά µεταξύ των υπόλοιπων συνδυασµών κατ’ ανάλογη εφαρµογή του Κεφαλαίου 1α ανωτέρω.

Για την κατανοµή των εδρών των συµβούλων των δηµοτικών κοινοτήτων σε κάθε δηµοτική κοινότητα λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασµός υποψήφιου δηµάρχου σε όλα τα εκλογικά τµήµατα της εδαφικής περιφέρειας του δήµου.

6. Εκλογή συμβούλων τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3852/ 2010 ισχύει ο παρακάτω πίνακας:

Πληθυσμός τοπικής κοινότητας

Αριθμός συμβούλων

Έως 300

1 (εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας)

301-2000

3

i.Για την αναλογική κατανομή των εδρών της τοπικής κοινότητας πρέπει, κατ’ αρχάς, να υπολογιστεί το εκλογικό μέτρο ε.μ.).

Το Εκλογικό μέτρο δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:

ε.μ. = σεψ    (παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους) *

           3+1

όπου:

σεψ= σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών που συμμετείχαν στην αρχική ψηφοφορία

3+1= ο αριθμός των εδρών της τοπικής κοινότητας προσαυξημένος κατά μία μονάδα

ii. Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό µέτρο και κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης.[5]

  • Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί που συµµετέχουν στην κατανοµή µε την προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά µία µεταξύ όλων αυτών των συνδυασµών, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα που έχουν.
  • Αν οι συνδυασµοί αυτοί ή µερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση.
  • Αν και µετά τη διανοµή των εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέµονται ανά µία, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασµός.
  • Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε το εκλογικό µέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασµό που έχει το µικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων.
  • Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασµών, ενεργείται µεταξύ αυτών κλήρωση από το αρµόδιο Πρωτοδικείο.

Αν έχει ανακηρυχθεί ένας µόνο συνδυασµός για το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας, ο πρόεδρος του συµβουλίου τοπικής κοινότητας και οι σύµβουλοι της τοπικής κοινότητας εκλέγονται από το µοναδικό αυτό συνδυασµό.

Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο µόνο συνδυασµοί για το συµβούλιο τοπικής κοινότητας ή για τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας και ισοψηφίσουν, το Πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασµού. Στην περίπτωση αυτή στα τριµελή συµβούλια τοπικής κοινότητας κατανέµονται στον πλειοψηφούντα συνδυασµό δύο (2) έδρες και στον επιλαχόντα συνδυασµό µία (1) έδρα.

Την έδρα εκπροσώπου τοπικής κοινότητας λαµβάνει ο συνδυασµός που πλειοψήφησε στην τοπική κοινότητα.

Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασµοί, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση. Στα τριµελή συµβούλια τοπικής κοινότητας ο πρώτος συνδυασµός εκλέγει τον πρόεδρο και οι άλλοι δύο συνδυασµοί από έναν σύµβουλο τοπικής κοινότητας. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασµοί για τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασµού, ο οποίος και λαµβάνει την έδρα του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας.

Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, το Πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.

7. Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών

Οριακή περίπτωση ισοψηφίας είναι να έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί και να ισοψηφήσουν,[6] οπότε το Πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού. Στην περίπτωση αυτή οι έδρες των συμβούλων κατανέμονται κατά τα 3/5 στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα 2/5 στον επιλαχόντα.

               ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

               ΤΑΚΤΙΚΟΙ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την κατανομή των εδρών στον επιτυχόντα και στους επιλαχόντες συνδυασμούς, τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται, ανά εκλογική περιφέρεια, από τους υποψήφιους καθενός συνδυασμού, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας από αυτούς[7]. Στην περίπτωση αυτή, ο επιλεγόμενος, από την πλειοψηφία των υποψηφίων του συνδυασμού, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος ως υποψήφιος δήμαρχος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος υποψήφιου Δημάρχου, θεωρείται πρώτος επιτυχών σύμβουλος του συνδυασμού, ανεξαρτήτως των σταυρών προτίμησης που έλαβε κατά την πρώτη ψηφοφορία[8].

Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους. Σε περίπτωση που ο συνδυασμός καταλαμβάνει έδρες σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο υποψήφιος δήμαρχος λαμβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας, όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου αριθμού εδρών σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, τότε ο υποψήφιος δήμαρχος λαμβάνει την έδρα αυτή όπου ο συνδυασμός έλαβε τους περισσότερους ψήφους, και σε περίπτωση ίσου αριθμού ψήφων σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες διενεργείται κλήρωση από το Πρωτοδικείο, που ανακήρυξε τα τακτικά μέλη.[9]

Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών (επιτυχόντος και επιλαχόντων) είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας, με τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν.

Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, σε οποιαδήποτε σειρά κατάταξης, το Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.

2. Σύμβουλοι Δημοτικών Κοινοτήτων

Μετά την κατανομή των εδρών στον επιτυχόντα και στους επιλαχόντες συνδυασμούς, τακτικοί σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς των υποψηφίων Δημάρχων αυτοί που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών (επιτυχόντος και επιλαχόντων) είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων τους συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, με τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν.

Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, σε οποιαδήποτε σειρά κατάταξης, το Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.[10]

Εάν σε μία δημοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας ενός επιλαχόντος συνδυασμού, ο οποίος κανονικά θα δικαιούται να λάβει έδρες, οι έδρες αυτές παραμένουν κενές, δεν προσκυρώνονται στον επιτυχόντα συνδυασμό και μειώνεται ανάλογα ο αριθμός των μελών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 34, παρ. 2, εδ. δ’ του ν. 3852/ 2010[11].

3. Σύμβουλοι Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Μετά την κατανομή των εδρών στον επιτυχόντα και στους επιλαχόντες συνδυασμούς, τακτικοί σύμβουλοι στο συμβούλιο της τοπικής κοινότητας εκλέγονται, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων καθενός συνδυασμού.

Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών (επιτυχόντα και επιλαχόντων) είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων τους, με τη σειρά των ψήφων προτίμησης.

Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, σε οποιαδήποτε σειρά κατάταξης, το Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.[12]

Πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος στη τοπική κοινότητα συνδυασμού, ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας πρόεδρος είναι αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.[13]

Τονίζεται ότι είναι δυνατόν ο επιτυχών συνδυασμός του Δήμου, να μην είναι και επιτυχών στη τοπική κοινότητα.

Εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας εκλέγεται από τους υποψηφίους του συνδυασμού που πλειοψήφησε στην τοπική κοινότητα αυτός που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος συνδυασμού είναι αναπληρωματικοί του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας, με τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν.