www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Παναγιώτα Γιαννοπούλου - Καραγιάννη: Μια πρωτοπόρος της συνεταιριστικής ιδέας Εκτύπωση
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2014 12:17

Παναγιώτα Γιαννοπούλου – Καραγιάννη

Μια πρωτοπόρος της συνεταιριστικής ιδέας
.

pangian9.6.13_1"...Σύμπνοια, συνεργα­σία, θέληση, τόλμη, αγώνας για υλοποίηση..."

Οι λέξεις "κλειδιά" που απομονώσαμε από τη συζήτη­ση μας με την πρόεδρο του Αγροτικού Βιοτεχνικού Συνε­ταιρισμού Γυναικών Αγ. Γε­ωργίου Γρεβενών, που δίνουν το μυστικό της επιτυχίας του Συνεταιρισμού και αποτελούν τη συνταγή σε όλους εμάς για ανάλογες δραστηριότητες. Την κ. Παναγιώτα Γιαννοπούλου-Καραγιάννη, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μικρόβαλτο. Ιδρυτικό μέλος, πρόεδρος και η "ψυχή" του Συνεταιρισμού Γυναικών Αγ. Γεωργίου, που η φήμη του για τα προϊόντα του ξεπέρασαν τα στενά γεωγρα­φικά όρια της τοπικής αγοράς και έχουν εξαπλωθεί πανελ­λαδικά.

-Πείτε μας πώς ξεκίνησε η ιδέα της δημιουργίας του Συνεταιρισμού και ποιες οι κύριες δράσεις του τα τελευ­ταία χρόνια;

-Η ιδέα δημιουργίας του Συνεταιρισμού μας γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '90. Ήταν περισσότερο μία ανάγκη να βρούμε σαν γυναί­κες της επαρχίας διέξοδο από την παραμονή στη συνηθισμέ­νη κλειστή καθημερινότητα, κι έναν κοινό τόπο συνάντησης, συζήτησης και δημιουργίας.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι τότε πρόεδρος της κοινότητας Αγ. Γεωργίου ήταν ένας διορατικός και δρα­στήριος άνθρωπος της Τοπι­κής Αυτοδιοίκησης, που έμπρακτα έδειχνε το ανοιχτό μυαλό και το ελεύθερο πνεύ­μα του, που με επέλεξε ως αντι­πρόεδρο, αν και γυναίκα, στο κοινοτικό συμβούλιο. Ο Μιχά­λης Καραγιάννης, που δυστυ­χώς δεν είναι πια κοντά μας, είδε μέσα στις ανησυχίες μας τη δυνατότητα δημιουργίας ενός παραγωγικού Συνεταιρι­σμού και βοήθησε στην υλο­ποίηση του.

Από το 1992 που ιδρύθη­κε από 20 γυ­ναίκες ο Συνεταιρισμός μας με την επωνυμία "Αγροτικός Βιοτε­χνικός Συνεταιρισμός Γυναι­κών Αγ. Γεωργίου", μέχρι σήμερα διαρκώς εκπροσωπεί όχι μόνο το χω­ριό μας αλλά και ολόκληρο το νομό Γρεβενών σε ημερίδες, συνέδρια (Μιλάνο 1993, Κο­ρυτσά 2003), Εκθέσεις Τοπι­κών Προϊόντων (Εμποροβιοτεχνική έκθεση Κοίλων Κοζά­νης, AGROTICA, FILOXENIA, Τουριστικό Πανόραμα κ.ά.) όχι μόνο σαν μια επιχειρηματική μονάδα αλλά και ως κοινωνικός φορέας. Με το δεύτερο κυρίως ρόλο μας, προσφέρουμε τακτικά προϊόντα μας σε παζάρια κοι­νωφελών ιδρυμάτων (Ίδρυμα Άγιος Δημήτριος στην Αθήνα κ.α.).

Τέλος η τεχνογνωσία μας και ο τρόπος λειτουργίας μας έχουν γίνει αντικείμενο μελέ­της για την εκπόνηση πανεπι­στημιακών εργασιών (Γεωπο­νικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α.Π.Θ., Τ.Ε.Ι. Κοζάνης). Μας επιλέγουν για την τεχνική κατάρτιση των εκπαιδευομένων τους τα τοπικά Κ.Ε.Κ., ενώ αρ­κετά σχολεία της περιφέρειας μας έχουν επισκεφθεί τον Συ­νεταιρισμό για να γνωρίσουν τόσο τον τρόπο λειτουργίας του, όσο και το κομμάτι της παράδοσης που κρατάμε ζω­ντανό στον τομέα των τροφί­μων.

-Τι προϊόντα παράγετε, πόσα άτομα απασχολούνται και ποιος είναι ο τρόπος λει­τουργίας και διοίκησης του Συνεταιρισμού;

-Τα προϊόντα που παρά­γουμε είναι παραδοσιακά το­πικά προϊόντα που για χρόνια οι γιαγιάδες μας και οι μανά­δες μας φτιάχνουν με τα χέρια τους για το σπίτι τους. Συγκε­κριμένα παράγουμε τραχανά σταρένιο, τραχανά ξινό, πέτουρα, πίτες, τοπικά γλυκά, κουλουράκια και χυλοπίτες.

Προσπαθούμε μέσα από την αγάπη μας σ' αυτό που κάνουμε και με την επιλογή των πρώτων υλών να διασώσουμε τη γνώση στην παρασκευή αυτών των τροφίμων, όπως παραδόθηκαν σε μας από γενιά σε γενιά.

Σε καθημερινή βάση εργάζο­νται στο εργαστήριο μας οχτώ άτομα. Όλες γυναίκες μέλη του Συνεταιρισμού, κάτοικοι του Αγ. Γεωργίου, αγρότισσες και ίσως το πιο σημαντικό δια­φόρων ηλικιών και μόρφωσης.

Ο Συνεταιρισμός διοικεί­ται από 5μελές Δ.Σ. για το οποίο σύμφωνα με το κατα­στατικό μας εκλέγεται κάθε 4 χρόνια, από το σύνολο των μελών, που σήμερα είναι 18.

-Ποιες είναι οι αγορές που προωθείτε τα προϊόντα σας, τι δυσκολίες αντιμετωπί­ζετε και ποιες οι μελλοντικές σας προοπτικές;

-Διακινούμε τα προϊόντα μας τόσο στην τοπική αγορά, όσο και σε άλλα αστικά κέ­ντρα όπως Κοζάνη, Καστοριά, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική κ.ά. μέσω εμπορικών αντιπροσώ­πων ενώ ταυτόχρονα, τα τε­λευταία χρόνια περάσαμε και σε πωλήσεις μέσω του διαδικτύου.

Δυσκολίες υπήρχαν και υπάρχουν, όπως σε κάθε επι­χείρηση. Η καλή συνεργασία και η εμπιστοσύνη μεταξύ μας, όπως και οι καταμερι­σμός των εργασιών και ευθυ­νών, βοηθά στην αντιμετώπι­ση τους. Όσο για τις προοπτι­κές του Συνεταιρισμού, δεν έχουμε δικαίωμα παρά μόνο να τον βλέπουμε θετικά. Ελπί­ζουμε κάποια στιγμή να επε­κταθεί και σε άλλους τομείς -προϊόντα, αναβαθμίζοντας την παραγωγή μας και ενισχύο­ντας περισσότερο το οικογε­νειακό μας εισόδημα.

-Θα θέλαμε να μας δώσε­τε ένα μήνυμα ώστε η προ­σπάθεια σας και η επιτυχία σας να μας αφυπνίσει και να βρει κάποιους μιμητές για να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για ανάλογες δράσεις που ενδείκνυνται για την περιοχή μας.

-Η σύμπνοια, η συνεργα­σία και πάνω απ' όλα η θέλη­ση, είναι η αρχή και το τέλος, σκοπός σε κάθε δημιουργική προσπάθεια. Το μήνυμα που προσωπικά ως πρόεδρος του Συνεταιρισμού μας θέλω να στείλω στους αναγνώστες σας είναι να μη φοβούνται, αλ­λά να τολμούν όχι μόνο να εκ­φράζουν τις ιδέες τους, αλλά και να αγωνίζονται γι' αυτές ώστε να τις δουν τελικά να υλοποιούνται και να αποδί­δουν καρπούς.

Τέλος θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στη συντακτική επιτροπή της εφημερίδας σας, για τις προ­σπάθειες που κάνετε για τον τόπο μας και να σας ευχηθώ καλή δύναμη και συνέχεια σ' αυτό που ξεκινήσατε.

Εύχομαι στους αναγνώ­στες σας και σε σας προσωπι­κά Καλή και Δημιουργική τη νέα χρονιά.

-Ευχαριστούμε, ανταπο­δίδουμε και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Αυτά μας είπε η κ. Πανα­γιώτα Γιαννοπούλου-Καραγιάννη του Νικ., η Μικροβαλτινή που μας εκπροσωπεί επάξια στον Αγ. Γεώργιο Γρεβενών, χωριό καταγωγής του συζύγου της, όπου ζει μόνιμα.

Συμπέρασμα;

"…Σύμπνοια, συνεργα­σία, θέληση, τόλμη, αγώνας για υλοποίηση…"!!!

Ας παραδειγματιστούμε αν επιζητούμε κάτι καλύ­τερο...

Γιώργος Μαστρ.

(Η συνέντευξη δόθηκε παλιότερα για την εφημερίδα «Εν Μικροβάλτω…», παραμένει βέβαια απόλυτα επίκαιρη και προσαρμοσμένη στα σημερινά δεδομένα -ίσως σήμερα να υπάρχει μεγαλύτερη αναγκαιότητα του συνεταιρίζεσθαι-)

ΥΓ

pangian9.6.13_21. Ο Άγιος Γεώργιος -Τσούρχλι το παλιότερο όνομά του-, είναι ένα χωριό που απέχει 23 χλμ από τα Γρεβενά και 40 από την Κοζάνη και με το δεδομένο της μετάβασης από την Εγνατία Οδό είναι πλέον πολύ κοντά και από τη Θεσσαλονίκη. Το όνομά του το πήρε από νεομάρτυρα Άγιο Γεώργιο (1808-1838) "του εν Ιωαννίνοις μαρτυρήσαντος" του οποίου φέρεται ότι είναι η γενέτειρα του. Πέρα από τον περικαλλή ναό του Αγίου Γεωργίου (1970), στο κέντρο του χωριού δεσπόζει η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων που χρονολογείται από το 1836. Είναι ένα χωριό με ιδιαίτερα δραστήριους και δημιουργικούς κατοίκους. Γνωστή είναι η δράση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αγίου Γεωργίου και η προώθηση των προϊόντων του σε όλη την Ελλάδα. "Σήμα κατατεθέν" του χωριού είναι ένας παρακείμενος λόφος, ο οποίος λέγεται ότι είναι τεχνητός από την αρχαιότητα, με ορατότητα από ένα μεγάλο τμήμα της Δυτικής Μακεδονίας.

pangian9.6.13_3_-b

2. Τον Άγιο Γεώργιο Γρεβενών τον επισκέφτηκα στους Αγώνες Ορεινού Τρεξίματος που διοργανώθηκαν εκεί το 2013 (9 Ιουνίου [ΦΩΤΟ]) και το 2010 (24 Απριλίου), όπου είχα την ευκαιρία, παράλληλα με τους αγώνες, να δω από κοντά τις ομορφιές του χωριού και τις λοιπές αξιόλογες δράσεις των κατοίκων τους.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack