www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


30 θέσεις εργατών (ΥΕ) για εργασίες αρχαιολογικής έρευνας στο φράγμα Ιλαρίωνα από την Λ’ ΕΠΚΑ Εκτύπωση
Πέμπτη, 28 Ιούνιος 2012 23:13

Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

30 θέσεις εργατών (ΥΕ) για εργασίες αρχαιολογικής έρευνας στο φράγμα Ιλαρίωνα

Υποβολή αιτήσεων από 27/06/2012 έως 03/07/2012

.

prosl28.6.12_1Η πρόκηρυξη της Λ’ ΕΠΚΑ για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου µε τίτλο «Αρχαιολογική έρευνα σε εκτάσεις του φράγµατος του Υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα στο µέσο ρου του Αλιάκµονα» και για χρονικό διάστηµα 704 ωρών (μέχρι 30/11/2012).

ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες Τριάντα (30) θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής, οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής – Κοζάνης, Τ.Κ. 500 04, υπόψη κ ∆. Μαυροδήµου (τηλ. επικοινωνίας: 2461098800-1, από 27/06/2012 έως 03/07/2012).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει :
α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1), που χορηγείται από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα,
τηλ. 210−3443384 και β) Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, των κατωτέρω επιπέδων:

Α΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). Επίσης αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. ∆εν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από
τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο. kozan.gr
β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
δ) Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συµπαράσταση).
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 4049/2012
Σε περίπτωση υλοποίησης προγραµµάτων ή έργων που δε χρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από ∆ιεθνείς Οργανισµούς οι συµβάσεις εργασίας απαγορεύεται να υπερβαίνουν τα 5 έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης. Για τον υπολογισµό της χρονικής διάρκειας των 5 ετών δε λαµβάνεται υπόψη οποιαδήποτε
προϋφισταµένη έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4049/2012 απασχόληση.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΕ
Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για όλες τις κατηγορίες νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή
σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα
συναφή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης.
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο οι
υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες:
-Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆ 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης ,του αρ. 1 Ν. 2817/2000 ή
άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής.kozan.gr
-Αποδεδειγµένη Εµπειρία (τουλάχιστον 6µηνη) συναφή µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης
θέσης (αφορά στο 60% των προκηρυσσόµενων θέσεων εφόσον βεβαίως υπάρξουν και υποψήφιοι µε
εξειδίκευση χωρίς εµπειρία).
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε το προσόν του απολυτηρίου τίτλου
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, µπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι χωρίς τίτλο σπουδών.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
α) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθµολογούµενων
τίτλων τους, συγκεκριµένα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα µε τα ειδικά
προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση
που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
β) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
«Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί
µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών»
[Με ατοµική ευθύνη του υποψηφίου και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει
του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Επίσης εάν ο
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε
κάθειρξη µέχρι 10 ετών»,]
δηλώνουν ότι:
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα απαιτούµενα
προσόντα για την προκηρυσόµενη θέση, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και
αναγράφονται στην υποβαλλόµενη αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας να γνωρίζει ότι θα
έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

2. Έχει δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχει (µε την επιφύλαξη
της επόµενης παραγράφου) κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα,
σύµφωνα µε το οποίο δεν µπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για
κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία),
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς
και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) είναι υπόδικος και έχει παραπεµφθεί µε
τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης,
έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε, γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του
δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) τελεί υπό δικαστική
συµπαράσταση. kozan.gr

3. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύµατος της παραπάνω παραγράφου και προκειµένου
για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυµα όσοι
έχουν εκτίσει την ποινή ή έχουν αρθεί τα µέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί ή
έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).
δ) Για την απόδειξη της εξειδικευµένης εµπειρίας απαιτείται η προσκόµιση:
Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα:

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια
της ασφάλισης.
• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της
εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό kozan.gr πρόσωπο.
• Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του
δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική
διάρκεια, το αντικείµενο απασχόλησης και ο αριθµός των ηµεροµισθίων.
• Οι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα πρέπει να προσκοµίσουν και βεβαίωση του
εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια
και το αντικείµενο της απασχόλησης.
Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια
της ασφάλισης.
• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986, ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά
µε το αντικείµενο της εµπειρίας
• Υποβολή σχετικών συµβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τη
διάρκεια και το είδος της εµπειρίας.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΥΕ θα πρέπει επιπλέον να προσκοµίσουν:
1. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας)
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων.
3. Για την πολυτεκνική ιδιότητα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου
δήµου ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). 

  Από το kozan.gr

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack