www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Δόξα σὲ Σένα ποὺ σταυρώθηκες γιὰ μένα… [Εφραίμ Α1,Α2,Α3] (του π.Νικηφόρου) Εκτύπωση
Παρασκευή, 17 Απρίλιος 2020 20:44

p nikiforosΑ1

Προσκυνῶ σε, Δέσποτα. Εὐλογῶ σε, Ἀγαθέ.

Ἱκετεύω σε, Ἅγιε. Γονατίζω Φιλάνθρωπε.

Δοξάζω σε, Χριστέ.

Ὁ μονογενὴς Δεσπότης τῶν ἁπάντων καὶ μόνος ἀναμάρτητος παρεδόθης στὸν θάνατο γιὰ μένα τὸν ἁμαρτωλό. Μάλιστα θάνατο σταυρικό. Γιὰ νὰ ἐλευθερώσης ψυχὴ ἁμαρτωλοῦ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῶν ἁμαρτιῶν.

Δέσποτα, τὶ νὰ σοῦ ἀνταποδώσω γιὰ ὅλα αὐτά;

Δόξα σὲ σένα, φιλάνθρωπε.

Δόξα σὲ σένα, ἐλεῆμον.

Δόξα σὲ σένα, μακρόθυμε.

Δόξα σὲ σένα, συγχωρητὴ ὅλων τῶν παραπτωμάτων.

Δόξα σὲ σένα, ποὺ κατῆλθες, γιὰ νὰ σώσης τὶς ψυχές μας.

Δόξα σὲ σένα, ποὺ σαρκώθηκες στὴν μήτρα τῆς Παρθένου.

Δόξα σὲ σένα, ποὺ σὲ ἔδεσαν μὲ δεσμά.

Δόξα σὲ σένα, ποὺ σὲ μαστίγωσαν.

Δόξα σὲ σένα, ποὺ σὲ ἐνέπαιξαν.

Δόξα σὲ σένα, ποὺ σὲ σταύρωσαν.

Δόξα σὲ σένα, ποὺ σὲ ἔθαψαν.

Δόξα σὲ σένα, ποὺ ἀναστήθηκες.

Δόξα σὲ σένα, ποὺ κηρύχθηκες.

Δόξα σὲ σένα, ποὺ σὲ πίστεψαν.

Δόξα σὲ σένα, ποὺ ἀνελήφθης.

Δόξα σὲ σένα, ποὺ κάθησες μὲ δόξα στὰ δεξιὰ τοῦ Πατρός.

Θὰ ξαναέλθης μὲ τὴν δόξα τοῦ Πατρός καὶ μὲ ἁγίους ἀγγέλους.

Ἐκείνη τὴ φρικτὴ καὶ φοβερὴ ὥρα θὰ κρίνης κάθε ψυχὴ ποὺ ἀθέτησε τὸ ἅγιο πάθος σου.

Τότε θὰ σαλευθοῦν οἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν. Θὰ ἔλθουν μαζὶ Ἄγγελοι, Ἀρχάγγελοι, Χερουβείμ καὶ Σεραφείμ. Αὐτὰ θὰ στέκουν μὲ φόβο καὶ τρόμο μπροστὰ στὴ δόξα σου. Τότε θὰ τρέμουν πάλι τὰ θεμέλια τῆς γῆς. Ὅλα τὰ πλάσματα θὰ τρέμουν μπροστὰ στὴν ἀσύλληπτα μεγάλη δόξα σου.

Στὴν ὥρα ἐκείνη ἂς μὲ σκεπάση ἡ χάρι σου μὲ τὶς φτεροῦγες της. Ἂς γλυτώση ἡ ψυχή μου ἀπὸ τὸ φοβερὸ πῦρ, ἀπὸ τὸν τρόμο τῶν δοντιῶν, ἀπὸ τὸ ψηλαφητὸ σκότος κι ἀπὸ τὸν αἰώνιο θρῆνο.

Ἔτσι εὐλογώντας θὰ λέγω.

Δόξα σαὐτὸν ποὺ θέλησε νὰ σώση ἕναν ἁμαρτωλό μὲ τοὺς πολλοὺς οἰκτιρμοὺς τῆς εὐσπλαγχνίας του.

Λόγος περὶ τοῦ πάθους τοῦ Σωτῆρος, ὁσίου Εφραὶμ τ. 7ος σελίδες 39-41

Μεγάλη Παρασκευὴ 17.4.2020

μτφρασς ἀρ.νι.μα.

Σήμερον.... (Α2)

Σήμερα στήθηκε ὁ Σταυρὸς καὶ ἡ κτίσι καταχάρηκε.

Σταυρὸς εἶναι τῶν πλανεμένων ὁ δρόμος.

Σταυρὸς εἶναι τῶν Χριστιανῶν ἡ ἐλπίδα.

Σταυρὸς εἶναι τῶν πλουσίων τὸ χαλινάρι.

Σταυρὸς εἶναι νίκη κατὰ τῶν δαιμόνων.

Σταυρὸς εἶναι πορισμὸς τῶν ἀπόρων.

Σταυρὸς εἶναι τῶν δυσκολεμένων τὸ ἀποκούμπι.

Σταυρὸς εἶναι προστάτης τῶν χηρῶν.

Σταυρὸς εἶναι τῶν θλιβομένων ἡ ἄνεσι.

Σταυρὸς εἶναι τῶν γερόντων ἡ τελείωσι.

Σταυρὸς εἶναι ὅπλο αἰώνιο.

Σταυρὸς εἶναι τῶν ἀπαιδεύτων σοφία.

Σταυρὸς εἶναι τῶν Ἀποστόλων τὸ κήρυγμα.

Σταυρὸς εἶναι τῶν παρθένων ἡ σωφροσύνη.

Σταυρὸς εἶναι τῆς οἰκουμένης ἡ ἀσφάλεια.

Σταυρὸς εἶναι τῶν εἰδώλων ὁ ἀφανισμός.

Σταυρὸς εἶναι τῶν ἀδυνάτων ἡ δύναμι.

Σατυρὸς εἶναι τῶν παραλύτων τὸ λύσιμο.

Σταυρὸς εἶναι τῶν γυμνῶν τὸ ἔνδυμα.

Σταυρὸς εἶναι τῶν νεκρῶν ἡ ἀνάστασι.

Σταυρὸς εἶναι τῶν ἀναπήρων τὸ στήριγμα.

Σταυρὸς εἶναι τῶν ὑπερηφάνων ἡ καθαίρεσι.

Σταυρὸς εἶναι νίκη κατὰ τοῦ Διαβόλου.

Σταυρὸς εἶναι τῶν ἀπελπισμένων ἐλπίδα.

Σταυρὸς εἶναι τῶν πολιορκουμένων τὸ τεῖχος.

Σταυρὸς εἶναι τῶν ἀδίκων κριτής.

Σταυρὸς εἶναι τῶν νηπίων φάλακας.

Σταυρὸς εἶναι φῶς τῶν ἐν σκότει καθημένων.

Σταυρὸς εἶναι τῶν βαρβάρων ἐκπαίδευσι.

Σταυρὸς εἶναι τῶν ἀνόμων ὁ νόμος.

Σταυρὸς εἶναι τῶν μαρτύρων καύχημα.

Σταυρὸς εἶναι χαρὰ τῶν ἱερέων.

Σταυρὸς εἶναι τῶν εἰδωλικῶν ναῶν καθαίρεσι.

Σταυρὸς εἶναι τῶν Ἰουδαίων σκόνταμα.

Σταυρὸς εἶναι τῶν ἀσθενῶν ἰατρεία.

Σταυρὸς εἶναι τῶν πεινασμένων ψωμί.

Σταυρὸς εἶναι τῶν τυφλῶν ὁδηγός.

Σταυρὸς εἶναι τῶν πενήτων παρηγορία.

Σταυρὸς εἶναι τῶν ἀκολάστων μετάνοια.

Σταυρὸς εἶναι τῶν νέων παιδαγωγός.

Σταυρὸς εἶναι τῶν πλεόντων κυβερνήτης.

Σταυρὸς εἶναι τῶν ὀρφανῶν πατέρας.

Σταυρὸς εἶναι τῶν δικαίων σύμβουλος.

Σταυρὸς εἶναι τῶν ἀνδρῶν κεφαλή.

Σταυρὸς εἶναι τῶν βασιλέων μεγαλοπρέπεια.

Σταυρὸς εἶναι τῶν δούλων ἐλευθερία.

Σταυρὸς εἶναι τῶν Προφητῶν κήρυγμα.

Σταυρὸς εἶναι τῶν μοναζόντων ἄσκησι.

Στυρὸς εἶναι τῆς Ἐκκλησίας θεμέλιο.

Σταυρὸς εἶναι τῶν βωμῶν γκρέμισμα.

Σταυρὸς εἶναι τῶν διψώντων πηγή.

Σήμερα στήθηκε ὁ Σταυρὸς καὶ τὰ καταχθόνια διαλύθηκαν.

Σήμερα καρφώθηκαν τοῦ Ἰησοῦ τὰ χέρια καὶ λύθηκαν τὰ δεσμὰ τῶν νεκρῶν.

Σήμερα τολμήθηκε ἡ Χριστοκτονία καὶ ἐπετράπη νὰ τρέξουν νεκροί.

Σήμερα τὸ ρυάκι τοῦ αἵματος διοχετεύθηκε σὲ κανάλια καὶ ἀφοῦ ἀρδεύθηκε ὁ Ἅδης ἐβλάστησε.

Σήμερα τραβολογοῦσαν τὸν Ἰησοῦ ὁλόκληρη μέρα δῶθε κεῖθε εὐλογώντας τὰ πάντα μὲ τὰ πάθη του.

Τὸν ἔσυραν ὡς τὸν Πιλᾶτο καὶ τὸν δίκασε καθιστὸς στὴν ἕδρα τοῦ Πραιτωρίου. Ἀπὸ κεῖ τὴν ἕκτη ὥρα παραδόθηκε στὰ αὐθάδη χέρια τῶν Ἰουδαίων γιὰ ἐμπαιγμό. Ὕστερα ἀφοῦ ὑπέμεινε τρίωρο μαρτύριο μὲ τὰ καρφωμένα χέρια του σταματάει τὸ πάθος του μὲ τὸν θάνατο. Ἀπὸ τὸ σημεῖο αὐτὸ ὡς τὴν δωδεκάτη ὥρα ἦταν ἀφημένος στὸ σταυρὸ μοιάζοντας μὲ λιοντάρι ποὺ κοιμᾶται.

Τώρα κατέρχεται στὸν Ἅδη ἐπιθυμώντας νὰ ἰδῆ τοὺς δικαίους ποὺ ἀναπαύονται μετὰ ἀπὸ τοὺς κόπους των. Ἐπιθεωρεῖ τὸν καθένα βλέποντάς τους, ὅπως ἕνας βασιλιᾶς ἐπισκέπτεται σὲ ὥρα μεσημεριοῦ τὸ στρατόπεδο ποὺ ἀναπαύεται κοιμώμενο.

Εἶδε τὸν Ἀδὰμ σὲ πολλοὺς θρήνους. Εἶδε τὸν Ἄβελ ὁλοκόκκινο στὸ αἷμα. Εἶδε τὸν Νῶε φορτωμένο δικαιοσύνη. Εἶδε τὸν Σὴμ καὶ τὸν Ἰάφεθ στολισμένους μὲ τὸν πατρικὸ σεβασμὸ. Εἶδε τὸν Ἀβραὰμ μὲ στεφάνια ἀρετῶν...

Εἶδε καὶ ἅγιες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες δὲν ὑστεροῦσαν σὲ τίποτε ἀπὸ τοὺς ἄνδρες.

Εἶδε ὅλους τοὺς δικαίους. Πρόσεξε ὅλους τοὺς προφῆτες. Διελάλησε λέγοντας, «ΗΡΘΑ».

Τότε ξύπνησε ὁ θεϊκὸς στρατός...

Εἰς τὴν ἁγίαν Παρασκευὴν καὶ εἰς τὸν ληστὴν καὶ εἰς τὸν σταυρὸν

τ. 7ος, σελίδες 42-47

Μεγάλη Παρασκευὴ 17.4.2020

μτφρσς ἀρ.νι.μα.

Ὦ ληστή!!! (Α3)

Ὦ ληστὴ καὶ τοῦ παραδείσου ληστή!

Ὦ διαρρήκτη τοῦ θεόφτιαχτου φράχτη!

Ὦ κλέφτη τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν!

Ὦ ἐργάτη τῆς βασιλικῆς στολῆς!

Ὦ κηδεμόνα τῶν ἀρχαίων κλειδιῶν!

Ὦ πρώιμο ἄνθος τοῦ Σταυροῦ!

Ὦ πρῶτε καρπὲ τῶν δένδρων τοῦ Γολγοθᾶ!

Ὦ πληρωμὴ τῶν σωτηρίων καρφιῶν!

Ὦ ἀγκίστρι μετάνοιας!

Ὦ δόλωμα Χριστοῦ μὲ σκοπὸ τὴν ζωή!

Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Εἰς τὴν ἁγίαν Παρασκευὴν καὶ εἰς τὸν ληστὴν καὶ τὸν σταυρὸν

τ. 7ος, σελίδα 53

Μεγάλη Παρασκευὴ 17.4.2020

μτφρασς ἀρ.νι.μα.

p nikiforos

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack