www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Καταγγελία, του προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολικής αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας», στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κατά του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού! Εκτύπωση
Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος 2018 00:19

dimarxeio servion velv 2Το kozan.gr σας παρουσιάζει την καταγγελία, του προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Προσχολικής αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας», Ευάγγελου Χαραλαμπίδη, στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, για την αδικαιολόγητη άρνηση του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού να πιστώσει τα οφειλόμενα ποσά επιχορηγήσεων:

«Αξιότιμε Κε Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,

Σε συνέχεια της από 31.07.2018 και υπ’ αρ. πρωτ. 485 έγγραφης αναφοράς μου ως Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Προσχολικής αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας» προς τον Δήμαρχο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, και κατόπιν της αρνήσεως απάντησης στα τεθέντα ζητήματα αναφορικά με τους εγκριθέντες προϋπολογισμούς και τη χρηματοδότηση του εν θέματι Ν.Π.Δ.Δ. σας επισημαίνω, διαλαμβάνομαι και καταγγέλλω τα κάτωθι:

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

Μια από τις σημαντικότερες και πιο σπουδαίες αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αναντίρρητα η λειτουργία και χρηματοδότηση Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Ωδείων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Οι Δήμοι ασκούν αυτή την αρμοδιότητα μέσω των ανωτέρω Φορέων, οι οποίοι συμβάλλουν καθοριστικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία και συνεπικούρηση των δημοτών προκειμένου για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 4555/2018. Γενικότερα, κατ’ άρθρο 102 του Συντάγματος η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων, κύρια μέριμνα των οποίων αποτελεί η προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων της.

Εξ αυτού του λόγου κρίνεται απαραίτητη η θωράκιση και διατήρηση του παιδαγωγικού και κοινωνικού χαρακτήρα των συγκεκριμένων δομών, μέσω των υφιστάμενων Ν.Π.Δ.Δ. διατηρώντας την διοικητική τους αυτοτέλεια, και εξακολουθώντας να συγχρηματοδοτούνται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από κονδύλια προερχόμενα από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε Δήμου. Η οικονομική αρωγή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο επίπεδο αυτό κρίνεται, αν μη τι άλλο, ως ζωτικής σημασίας δεδομένου ότι η δραστηριότητα των εν θέματι Ν.Π.Δ.Δ. από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευμένου αντικειμένου και μακροχρόνιας απόδοσης δικαιολογεί τη διατήρηση της καθιερωμένης υφιστάμενης οικονομικής ενίσχυσης. Συγκεκριμένα, ο συγκεκριμένος φορέας δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών και αγαθών με θετικές κοινωνικές επιδράσεις με απώτερο σκοπό την αύξηση της κοινωνικής ευημερίας, και ως εκ τούτου γίνεται αντιληπτό ότι δικαιολογούνται οι οικονομικές επιχορηγήσεις σε τοπικό επίπεδο και με πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο σημείο αυτό κρίνεται επιτακτικό να αναφερθεί ότι τα συγκεκριμένα Ν.Π.Δ.Δ. αποτελούν ζωτικής σημασίας οργανισμούς με καταξιωμένη προσφορά στην τοπική κοινωνία, πολλώ δε μάλλον φορείς με μακροχρόνια και αδιάκοπη απόδοση έργου. Επιπρόσθετα, το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Προσχολικής αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας» οικονομικά αποτελεί υγιή κοινωνική δομή, παρέχουσα αναγκαίων συλλογικών αγαθών, λόγω της χρηστής διοίκησής του, καθώς επίσης, είναι πρόδηλο ότι αξιοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΣΠΑ, γεγονός που το καθιστά οπωσδήποτε μοχλό συντήρησης και συνοχής του κοινωνικού ιστού, εν μέσω μάλιστα συνθηκών βαθιάς οικονομικής δυσπραγίας.

Β. ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.

Δυνάμει της υπ’ αρ. 190/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2100Β/2011, καθορίστηκε ως τακτική / ετήσια επιχορήγηση από τον ανωτέρω Δήμο προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας» για κάλυψη λειτουργικών αναγκών το ποσό των 677.000,00 ευρώ ετησίως. Το συγκεκριμένο ποσό είχε καθοριστεί, ώστε το ΝΠΔΔ, του οποίου προΐσταμαι, που διαχειρίζεται τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ Σερβίων – Βελβεντού, και το Δημοτικό Ωδείο Σερβίων, να μπορεί να λειτουργεί εύρυθμα και να αποδίδει υπηρεσίες αντάξιες του κοινωνικού του ρόλου.

Ωστόσο, η επιχορήγηση που πραγματικά λαμβάνει το ΝΠΔΔ υπολείπεται του ποσού των 450.000,00 ευρώ ετησίως, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί δυσβάστακτα χρέη προς προμηθευτές και ΔΕΚΟ. Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΟΤΕ ανέρχονται στο ποσό των 14.600,00 ευρώ και προς την ΔΕΗ τα 16.500,00 ευρώ (επισυνάπτονται καταστάσεις). Ως εκ τούτου, είναι αναπόδραστη συνέπεια η διακοπή των τηλεφωνικών συνδέσεων στα ΚΑΠΗ, στο Ωδείο και στους παιδικούς σταθμούς εξαιτίας ακριβώς αυτών των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Συγκεκριμένα, ακολούθως παραθέτω πίνακα των ποσών εγκεκριμένων προϋπολογισμών του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού αναφορικά με τις ετήσιες χρηματοδοτήσεις, των εισπραχθέντων ποσών επιχορηγήσεων, και των οφειλόμενων ποσών επιχορηγήσεων προηγούμενων χρήσεων.

Ν.Π.Δ.Δ.

«Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας»

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 520.960,00 ευρώ 455.000,00 ευρώ 65.960,00 ευρώ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 432.325,00 ευρώ 410.000,00 ευρώ 22.325,00 ευρώ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018 455.000,00 ευρώ 225.000,00 ευρώ 230.000,00 ευρώ

Συνημμένα προσκομίζω τα ακόλουθα έγγραφα:

1. το από 08.02.2018 απόσπασμα εκ της υπ’ αρ. 2/2018 συνεδρίασης της υπ’ αρ. 12/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Προσχολικής αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας», περί αποδοχής επιχορήγησης.

2. το από 20.03.2018 απόσπασμα εκ της υπ’ αρ. 3/2018 συνεδρίασης της υπ’ αρ. 13/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Προσχολικής αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας», περί μη καταβολής της επιχορήγησης από το Δήμο Σερβίων – Βελβεντού.

3. το από 04.04.2018 απόσπασμα εκ της υπ’ αρ. 4/2018 συνεδρίασης της υπ’ αρ. 18/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Προσχολικής αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας», περί αποδοχής επιχορήγησης.

4. το από 10.09.2018 και υπ’ αρ. πρωτ. 519 έγγραφο της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Προσχολικής αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας» αναφορικά με τα ανεξόφλητα τιμολόγια προς ΔΕΚΟ και σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών.

5. την από 31.07.2018 και υπ’ αρ. πρωτ. 485 έγγραφη αναφορά μου ως Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Προσχολικής αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας» αναφορικά με την επιχορήγηση από το Δήμο Σερβίων – Βελβεντού.

Γ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΣΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ.

Δεδομένων των ανωτέρω και ενόψει των ανυπέρβλητων προσχωμάτωναναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία του φορέα, τον οποίο εκπροσωπώ Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Λ Ω την αδικαιολόγητη άρνηση του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού να πιστώσει τα ως άνω οφειλόμενα ποσά επιχορηγήσεων προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Προσχολικής αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας», καθώς και την αναίτια καθυστέρηση πληρωμής των σχετικών ενταλμάτων δεδομένου ότι δεν προσδιορίζεται το χρονικό σημείο της συνολικής ή τυχόν τμηματικής καταβολής των οφειλόμενων ποσών επιχορηγήσεων.

Στη διάθεσή σας για κάθε αποσαφήνιση ή τυχόν διευκρινήσεις επί των τιθέμενων με την παρούσα ζητημάτων.

Σέρβια Κοζάνης, 19.09.2018

Με εκτίμηση,

Ευάγγελος Χαραλαμπίδης,

Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

«Προσχολικής αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας»

Πηγή: kozan.gr

dimarxeio servion velv 2

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack